-21- "osten be- en herbestrating tengevolge kabellegging A'dam - Amersfoort'. Belooning nachttefonist A." .Brumsteede, en aangaan arbeids overeenkomst met dezen. UITBREIDIHGSPLAÏJ Joseph Cuypers,medewer :ing uitbreidingsplan. Beoordeeling uitbreidingsplan door Jos.Cuypers. Aanschrijving eventueele uitbreidingsplannen ter kennis brengen betrokken rijksautoriteiten,indien plannen zich uitstrekken over Rijksgrond. Ontwerp-wijzigingen in uitbreidingsplan. VACCINATIE. Aanschrijving hoofden van scholen wetswijziging vaccinatie. TRRr'IEZÏlTGRlT. Ontslag 1.0«Dammers als lid van den Raad. Levering verkiezingsdrukwerk. VEROHDEBTÏTGE H Beslissing op verzoeken om vergunning art.52 Pol.Verordening (plaatsing reclameborden) Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad. Vaststelling besluit maximum-snelheid binnen bebouwde kom. P..Stalenhoef ontheffing art.52 Pol.Verordening reclames. Wijziging Verordening heffing Hondenbelasting. H.P.G.v.Roosebeek ontheffing art.52 Pol.Verordening reclames P.IOuit, toestemming verkoop dranken in theetuin. P.B.Rademaker ontheffing verbod houden van varkens. .Brouwer, ontheffing art. 52 Pol .Verordening (reclames) R.P.Palm, toestemming verkoop dranken in theetuin. G.Bleeksma J.A. de Eruyf, vergunning standplaats met fruitwagen. J.Klaassen, ontheffing winkelsluiting. Tornsveld, toestemming verkoop dranken in theetuin. J.J. Putman, ontheffing art.5? Pol .Verordening (recl mes) 'ViE.v. Popta 7.\.L.Couturier, toestemming verkoop dranken uit iosk. C.van Ooijen, ontheffing art.55 Pol» Verordening (verkoop &r- nken op erven) Instructie techn." btenaar- Gasbedrijf en ambtenaren Gasbedr lied.Tér. Bescherming van dieren, opname bepalingen in Pol. Verordening Besluit dat voort an geen ontheffingen van art.55 Pol.Ver ordening «orden verleend indien binnen een rayon v n -50C een vergunning of verlof is verleend ingevolge de )r nkvet. D.Voskuilen, afwijzende beschikking op verzoek ontheffing art.55 Pol.Verordening. .E.Vonk, onthef 'in art. f'5 'olVerordening(v rkoop dranken op erven C.Verschoor "(verkoop dr nken op terrein Esvac) 'irma Vreede en Co.onthe"fihg art.5 Pol.Verordening (reclames) E.Verschoor, ontheffing art.119 Bol.Verordening(houden van varkens) 7ed.L.J.Th. Bekkers, toestemming verkoop dranken :iosk. J.k.Duk J.Vaalinzake ver/ijdering van een reola ebord. J.C.Brouwer, ontheffing verbod winkelsluiting. ijzigint Verordening art.4 linderaet; .oud end e anwijzing van een gedeelte der gemeente besterad voor het op richten van inrichtingen vallende onder de kinder wet. Cntver a-ambtenaren-reglement 'i.jziging Verordening heffing Inkomstenbelasting t.o.r. kinderaftrek'verzoek bestuur Rfiesvereeniging) 1451. 1464. 104. lf'5-208. 798. 1276. 263. 831. 1151 lo. 41-962-1285- 1436. 4é-321. 49 80-233-631- 641. 116. 142. 166 250 251 252 313 31A 427 428 5'2 602 612 676 6 ;0 690-1289. 718-781. 743. 744 792 824. 825-844. 951 1047 1131-1188. 1203-1268. 1215-1256- 1272-1301- 1420.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 22