- 22 - Verordeni: i n he 7in^ aanleg-belasting wijziging heffing str tbelasting. Vaststelling nieuwe olitievewordening V.J.T 'n -' int, ontheffing art119 "ol.Veror oning'houden van varkens) G.van Duinkerken verzoekt uitleg ^ol.Verordening in verb-nd met betreden vn zijn terrein door Brandweer. ge '.vegen in één richting voor motorrijtuigen. '/.Tan Beek, ontheffing art.173 Politieverordening^winkel sluiting) IREIT.721* lesluit gem. Utrecht, oosc1 ortir:,_ periodieke verhoogingen der salarissen van de ambtenaren Keuringsdienst voor Varen. 3fgrooting Keuring'lienct voor laren voor gebied Utrecht Besluit gem. Utrecht, wijziging reglement voor de ambte naren Keuringsdienst voor ren. Verklaring art. 27» le lid Melkbesluit betreffende B.v.d.Deijssel. inistrieele aanschrijving ijzijing verordening oo ie keuring van Varen. VATERLEID IlfG Uitbeti ling declaratie Laf eb er voor adviezen. Uitbreiding ;aterleiding Sportpark. ÏÏ.Gronthouduitbreiding waterleiding Laanstraat Toepa' sing gar- ntieverklaring vat'rleiding- -uileg. De.urw arders -exploit S.v.d. Kuilen, aanzegging dat niet e door be betaalde leiding. Lding Hij., inzake uitbreidingen, en te geven g-.rantie. 7aterleiding onder''ijzers oningen. - i leiding. 1Verc out eren uitbreiding terlei ing Birkstraat. 7. Fe ij der:'..n, verzoek terugbetaling gestort bedrag voor aterleiuin^- i: het 'egeufonds. Rapport )ir. C. verrekenin,. ui waterleiding. Uitbreiding waterleiding Eigendomweg ten behoeve Gebr. Swager. Uitbreiding waterleiding Dalweg ten behoeve U.W'De Enghrand Uitbreidingen waterleiding in verband met stortingen in het ''egenfonds. Toestei1 ing gebruik maken brandkraan voor watervoorziening feestterrein Soesterberg. Kej.E.i.7 .Speet, uitbreiding waterleiding Verl.Postweg. Houbaer Verl.Schoolweg en verbindingsweg. Klachten over onvoldoenden wterdru Voorstel a/d R' ad tot het verleenen van machtiging aan B.en V. tot aanvaarding garanties uitbreiding water- lei ling en goedkeuring v: n e enige reeds -anv"~rie garr l insluiting waterleiding perceel de Zoete. '.'insluiting terleiding -erceel J, ets wan de Bosstraat. C.H. van ill, insluiting oningen "lein bngend al eg aan ■•a te rleiding Aansluiting van verschillende perceelen op waterleiding, levering van drinkwater aan Ke jT elders. 1260. 1261 1284-133° l^lP 1336-1361- 1446. 1349. 1443. 48. °7-i348, 552. 910 1416. 975-135. 169. 212-281-566. 218. 293-334. 299- 323-365-393. 33 5- 359-364. 457-059. 468. 476. 0. 512. 513. 5.1-525. 563. 579» 584-606-1105. 592-632. 597. 648-704 695-1000-1072. 729. 752. ^53-802-830- 887-1207. 758. ities. 830 836. 9 c 6 912 944 948

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 23