1 -23- Conce sie inzake ?aterlevering door .'aterleiding 'ij. Aansluiting waterleiding perceel 0sendamaveg 7 van Prof. '.I ,1e Vries. Uitbreiding waterleidingnet Birk straat (verzoek v.Donselaar e .a Uitbreidin; waterleiding Postweg. Vergunning Ged.Staten om regelende op te treden im: e tervoorziening aansluiting waterleiding perceel H.A.C. vm der Lugt. Verantwoording kosten uitbreidingen Hoorderweg en Heuvelweg. Goedkeuring voor arden tot r:terlevering van de Irnhe. sche ./aterleiding ij. wegen afre- VEGEÏÏ. P.DonkerOntheffin_j berijden met een auto van geslotep. Plaatsing hekwerk langs spoorlijn en Beethovenl ,aa, en kening met de ÏÏ.V."De Enghrand" Verh rding Verl. Talmal n. i E r stelling Torenstraat en afkoop sintels en steenen. Verzoek Smulders wegenaanleg te Soesterberg plan Houbaer. L. Verair is e.a. verbetering Klein Engendaalweg Plan aanleg nieuwe Rijks eg van 3 arn n ar Amersfoort. Verbre eding Uieuwstraat Vo orjnarswegenschouw Bewoners korte Fe-k-tramt herstelling rioleering. )c -resteijn en Rademaker, uitweg perceel ITieuweseg 111. Vwrbetering Torenstr s:.tcrediet f ÏÓOO Rapport verbetering Groote delraeg. Dorresteijn Rademaker, vergunning maken v.e. uit/eg, Gebr. van der derf, vervoer van een ketel over de zegen. Verbetering van den Zwarteweg. 1.7e j .3. vltena verbetering van uit eg en. Aanbrengen van ol ntsoentjes hoek van .'eedestr t/l'orte Brinkweg, en Nieuwstraat/Beetzl an. Verkverdeeling vaste en los-vaste arbeiders bij 0.37, in ver band met onderhoud van wegen. "iet-verharden verbindingsweg Eeidev/eg-Braamweg-Plasweg. J.C.' ooij bezwaarschrift dempen van een sloot door J.Vos. E.G.van Roijen, verbetering ~c ;tv rlorenweg. J.Blooker, verbetering Schoolweg Soesterberg. Dr. A.Pulle, klacht slechte toestand Soesterbergschestr Bewoners Elein Engendaalwegverbetering van dien weg. Kostenberekening verbetering Bakkersweg. H.B.Stoofvergunning tot het maken van een uitweg. Aanleg van 'egen op terreinen van de N.V.Heidebloesem. n Tijdelijke afsluiting Torenstraat wegens asphalteering. Afstand 3a kersweg aan de gemeente door F.Zwager. P.Swager vergunning maken uit weg Toren tr at. Toe ;te ling Intendant Kon.Paleis, plaatsing banken an ÏTieuwesteeg. Plaatsing w-iarschuwingsborden bij onbewaakte overwegen. Rioleering Burg.Grothectraat in verband met vernieuwing der bestrating. Th.Hac Gillavry, onderhoud, verlichting en besproeiing Bartolottilaan. Tijdelijke afsluiting van een weg in verband met feest te Soesterberg. lied. Beton 'lijvergunning tijdelijke plaatsing privaten en lerbreeding spoorwegovergang Talmal' am. 'Loleerin Hoorder eg. a .oleeringsplan voor de gemeente.# uitgezonderd Soesterberg. Publicatie inzake demaing van slooten langs wegen. Wegenaanleg terreinen Foubaer te Soesterberg. 954-980-1013 1045-1372- 1432. 9 6 6 973-1031- 1062. 99 -12-5- 1-1 1013. 1083. 1142 1411 1432. 11 13-378. 46-321. 94. 95-160-231. 113. 122. 156 l3n. 222-1110. 239. 242. 243. 309. 311. 328-467. 340. 341. 347. 352 n 377-353. 399 400. 401. 402 •19. 435. 441-480-515- 1155-1445. 47Ó 498. 517. 534. 550. 952. 62 4640,747- S29. 728 769. 793-1341. 2 -9OO- 6l- IO55-IO78-II 3 5 35-1090 570.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 24