el Kv g e e, o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voora.it ter r Grondbedri jf KORTE INHOUD. Hrenjt in beh ndeling de onder da -tos. ken in van 23 December 1^)27 en 24 ilaaa '28 van Ged. Staten ingekomen apostiliJ waarin in verband met de verschillende' Toesluiten tot verkoon van gronden in Complex 17 Jullahaplein.) eenige vraga worden gesteld. Door den Directeur van Openbare Verten zijn eenige adviezen uitgebracht. Cri- trent een advies kan de voorzitter zi; niet vereenigen en vel dat advies bij de Directeur de kostprijs van ien grond meent te moeten bepalen op 2.8: De Voorzitter zegt dat bij deze "bereis] ning niet is opgenomen 4e rente vm de op de gronden rustende schuldenl t. Wordt daarmede rekening gehouden dm de kostprijs volgens overgelégde bere kening bedragen f 3>3i* Spreker vr het oordeel van de vergadering. Wethouder Koenders -zegt dat de berrebenii van den Directeur van Openbare Verben juist is. Doordat het Grondbedrijf ie rente niet heeft betaalden ook niet hse bijgeschreven kan de betalin^ van ra tebedragen bij de berekening van den ki prijs worde^ verwaarloosd. Dit st ndpui wordt ook gaeld door wethouder Endendif ÏTa zeer lange discussie over dit vsrscS punt tusschen den Voorzitter en Vethoul hoenders zegt de Voorzitter zijn r.r- nir niet te willen prijs geven en doet hij! Voorstel om aan den wethouder van het Grondbedrijf te verzoeken de redactie van hét" aan Ged.Staten te richten ant woord cp de beide apostilles te "rillen voorbereiden. Hiertoe wordt besloten. Vervolgens wordt ter sprake gebracht d« toepassing van art.23 en 24 d r verordfl ning, regelende het beheer van het Groi bedrijf Wethouder Hoenders neemt het standpunt dat uit art.23a te lezen is. dat de boei waarde van alle door de gemeente aange' kochte gronden wordt verkregen loor ten laste van het complex te brengen de M som en de daarop gevallen kosten, onga acht op welk tijdstip deze door de meente door aankoop zijn verkregen, teI wijl de Voorzitter van oordeel is, ia' een onderscheid gemaakt moet worden tusschen gronden gekocht voor de in werkingtreding der verordening en 1,7® De boekwaarde der gronden gekocht voo:' het tijdstip van inwerking treding verkregen door ten laste v n het bedril te brengen-, de waarde, welke zij veia genwoordigen, en de boekw arde der aangekocht na de inwerkingtreding der verordening door de koopsom met de gevallen kosten. palent .it uisCU He vstho" m Uvoor t iprs ik hij J ;t t.2t art t Hc ier jj Éigen ge jv dere tuier Ende ijle Gei. H te.: eind it: fiel ran da ïrtoe wor iermede ve: 128nvUU. (U 3 CC Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 259