13i3r -24- J.v.d.Broekeklacht toestand. ITellingweg. Snoeien beplanting der gemeente, hoek Anna Paulownalaan. Aanschrijving ,'ed.J.C .Hakssnoeien van boomen. advies op verzoek II.Jorresteijn, vergunning leggen van een brug over Praamgracht ten behoeve van O.P.N.Blom. H j- ir.swegerischo.uw. Rapport Dir. Q.i.toestand wegen in verband met gelegde gasleidingen. Herstelling brug Pijnenburgergrift en verwijdering put hoe. Oude Tempellaan. Rapport Dir. 0.T.verbetering wegennet Gei .bestuur Amersfoort vergunning lanleg weg bij de Se. Middenstandsorganisaties omtrent nieu an te leggen Hiji •-■■■ree 'Zegens chouw. Ter zoek J.C.hooij, lempinj ge eelte sloot 1 nge Brinkweg. Verbetering hoe1 Birkstr t - Soesterbergschestraat anleg rijwielpad v u wachthuis spoorweg Soestduinen naar richting arschalkerweg. Aanleg rijwielpad Plasweg tot 0 sendamweg. Verbetering verbinding V enhuizerstraat met nieuw te maken Prov. weg. Provinciale Subsidie verbetering Veenhuizerstraat,Soester- bergschestraat en Banningstr. I.v.Jiermen e.a. klacht over Talmalaan. J.Pelle, klacht afwatering Van Lenneplaan. Verwijdering boomen a/d Rijksweg, n.1. Birkstraat en Burg. Grothestraat /.E.v.Popta, verwijdering van eer: boom aan den Korte Melmweg. Crediet-aanvraag verharding Batenburglaan, en uitvoering van het werk. Samenstelling legger der .vegen aan J.J.Ileurstoekenning vergoeding f 225»-- Opheffing tijdelijke sluiting ITieuwesteeg. ITaamgeving nieuwe wegen(Ericaweg en -^egentesselaan) P.Swager, vergunning berijden van de Torenstraat met een automobiel in beide richtingen. Bewoners Kerkstraat verzoek inzake verbetering rioleering. Belvedèrewegverzoekende verharding van dien "/eg. ISGEBPOSDS Conclusie van repliek inzake c.a. Hilhorst (procedure Betaling termijn groot f 127,08)2 door JT.V.Enghrand. Storting in '.'egenf onds door T'ej .H.3. J.de Hoil. h h n p.Kalff. Vijziging bedragen, te storten in wegenfonds bij verleenen van ontheffingen art.8 Bouwverordening. Storting in '.'egenfonds door J.v.d.Deijssel Terugbetaling van de helft voor onderhoud gestorte bedragen aan E.Hoonhoud ten behoeve van zijn perceel aan de ÏTassaulaan. Storting in '/egenfonds door P.de Beer. .IER":'LOOSHEID El! TERKVERSCHAw PI1TG Loon uitkeering en steun aan werkloozen tijdens vorst periode Voorstel aan den Raad, wijziging reglement Werkverschaffing (loon) Uitbetaling loon aan bij de werkverschaffing geplaatsten, die verzuimen wegens ziekte. Samenwerkende Landarbeidersbonden steunregeling uitge- trokkenen. Afd. Soest Eed.Bouwarbeidersbond betr.aanvaarden lidmaat schap J.Altena. Reglement werkverschaffing .vinter 1928/1929» en uitvoering objecten. Alg. Hed.Stucadoorsbondopneming in steunregeling. Verzoek aanvang werkverschaffing op 19 Rov.1928. Regeling inwerkingtreding werkverschaffing op 10 Dec.1928. 911. 942 942 953-1104. 1009-1219 1244. 1015 1040. IO92. IO95-IIO8 1158. 1185. 1195. 1204. 1210-1217 1290. 1210-1332 1400. 1273. 1273. 1274. 1291-1407 1293. 1366-1404 1439. 1367. 1371. 1392. 1425. 1435. 1452. 238 705-797- 1248-1331 806 807-998. 1000-1072 1237. 1263 1460. 15. 25-50/50» 72. 105. 651. 1270 1271 1296 1358

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 25