KLAPPER op de NOTULEN van de VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS over het jaar 1 9 2 8 AANBESTEDINGEN Bouwen van semi-permanente woningen aan de ,/ieksloot. Aanbesteding uitbreiding gasbuizennet Inwilliging van enl-cele bepalingen bij aanbestedingen. Levering van brandstoffen voor gemeentegebouwen. Schilderen en vergulden der wijzerplaten van den gem.toren. Oprichting abattoir. ABATTOIR. Benoeming commissarissen in N.V.Centrale Slachtplaats. ALGEMEENE ZAKEN. Verstrekken van inlichtingen door ambtenaren. Aanschaffing portret in lijst van H.M.Koningin. Plaatsing van openbare bekendmakingen in de plaatselijke bladen. Vergunningen in bedrijf brengen radiocentrales. Bekendmaking aanwezig-zijn zuurstofapparaat aan oolitiebureau Koninkl. beslissing heffing rechten Eembrug. Bestelling archiefdoozen bij de firma N.Samsom. Aanschaffing schrijfmachines Gemeenteverslag I927. Bijwoning afscheid Ds.Oosthoek. Kamer van Koophandel, bijdrage in kosten vervaard.iging van een propagandafilm. Ophangen van reclamebiljetten van de Ned.Nijverheidstentoon- stelling 1928. Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen inzake aanbrengen van reclames Ver.van Ned.Gem.maatregelen ter bestrijding steekpenningen. Kort verslag omtrent verschillende gemeentezaken. D.J.Visser, verzamelen gegevens voor adresboek. Regeling omtrent het houden van raadsvergaderingen. Aanbieding Persbureau omtrent toezending courantenknipsels Konings Uitgeverijinzage bevolkingsregister voor adresboek Ver.van Ned.Gem. aanbeveling registratuurstelsel. Aanbieding reclame in spoorrijtuigen en stations. Uitnoodiging bijwoning algemeene vergadering Ver.v.Ned.Gem. Bijwoning olechtige opening "Buitenzorg". Beschikbaarstelling leesportefeuille voor ambtenaren. Advertentie ter plaatsing in adresboek. Vereeniging Rijkspubliciteitplaatsing advertentie in uit te geven gids. Grenswijziging der gemeente Amersfoort. Gelukwensch aan J.J.A.de Koning bij benoeming ridder Oranje Nassau. tegen boschbranden. van verschillende gegevens aan Bond Bedrijfs autohouders. Mededeeling dat geen inlichtingen a/d pers verstrekt zijn over grondbedrijf. Bezoek Commissaris der Koningin op 8 Aug.1928. Machtiging a/d Secretaris plaatsing volontairs op secretarie Onderzoek niet goed functioneeren Centrale verwarming Raad huis. Verzekering Verstrekken 66-67. 28Q-310. 528 856-943-IOI4- 955-1018. 276-410-414 519-628-649 888-928-946 1209-1234- 1264-1308- 1342-1395. 1453- 79. 91. 133. 153 207 2ol 305 367-383 330 412. 447. 453 456 459 473 491 493 507 544-712 551 611 630 644 650 659 672.8OI 674.732.968 681. 739 742 755 763 855 899

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 2