•«g. liiKj rr* 11 <u S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. B De heeren D. den Bliek, D.A. de 3^ en W.H.C•Doorman, leden der Gascoami verschijnen ter vergadering. De Voorzitter opent de vergadering de mededeeling dat deze vergadering ij "belegd ter bespreking van het door de Gascommissie ingezonden advies inzake benoeming van een chef-fitter bij het Gasbedrijf. Spreker deelt mede dat Bat gemeester en Wethouders gisteren een't zoek hebben gebracht bij den heer S.le hoff no.1 der voordracht, teneinde dezen kennis te maken. Gebleken is dat deze persoon thans te Rijsenburg een trekking vervult met een hooger salarii dan het voorgestelde aanvangssalaris ti Soest. Door Burgemeester en Wethouders werd indertijd in de oproeping geen m deeling van de te storten pensioenshij drage ad 5gedaan omdat men in het ci ge van meening was dat allicht te mare deeren viel. Spreker die deze handelui achteraf niet kan goedkeuren, wijst er nog op dat de heer Kerkhoff thans een scheiden werkkring heeft, terwijl hij benoeming in Soest een meer verantwoor lijker betrekking krijgt. Spreker wil thans gaarne het oordeel van de vergad ring vernemen, nl« of men een hooger ai vangssalaris moet toekennen, of dat een baas-fitter neemt, met andere woon een persoon met minder capaciteiten en standing dan Kerkhoff biedt. Deze is i bereid de administratie in betrekkelijk grooten omvang te voeren. Hij staat thans no.2 op de aanbeveling van Birec te Oudewater. Wethouder Endendijk zegt nog dat Ke: hoff hedenmorgen zijn stukken heeft op| vraagd voor zijn sollicitatie te Oude® Spreker heeft van den Secretaris den ii druk gekregen dat Kerkhoff een benoemt op het minimum salaris niet zal accep* teeren. Kerkhoff is bereid de geheele administratie te voeren. De heer den Bliek meent dat we een vaarlijken kant uitgaan. Steeds werd pleit dat een eenvoudig man, iets ®eer dan een werkman, benoemd moest worden Spreker betoogt het niet wenechelijt vinden thans een hooger standaard salar toe te kennen, aangezien hij zulks teg over de overige sollicitanten onbillj. vindt. Men moet hier een man hebben dij graag wil komen. Spreker moet er dan nog zijn bevreemding over te kennen ge dat Kerkhoff beloofde bericht te zuil61 zenden vóór Zaterdag of hij een eventu eele benoeming wenschte te accepteeren ja eenige d sloten den on vast te idane oproer ïfchoff niet de Tergade èlen dat t< irhóoging v( de oproep jdrage werc .Burgemees' o opzichte Toor te es der gi Voorts wo: stellen o: t ingang v s fitter i .ooning va 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 305