beslissing. AANMERKINGEN. t. de 3mj iscoBimiji sring met lering is door de s inzake bij het e dat Bui ren een l, heer W.Kei eneinis a en ia dat urg een't er salarii salaris ti ethouders geen .sioensbij' t in het ci tt te marol s handelri wijst ei ;hans een •wijl hij rerantwoori :eker wil de vergaf 1 hooger a of dat mei idere woori Lteiten en Deze is nl| etrekkelij j staat van Direci nog dat Kei n heeft opi e te Oude»! aris den ij en benoeoij zal accep- e geheele at we een 1 eds werd t| iets meeir st worden. I ischelij^ ij ■daardsalail Zulks tegf tn onbilWl i hebben 4i| >et er dan i kennen ge it te auljjl een eventui icce£teeren| •Wc eenige discussie wordt tenslotte tpn den Raad voor te stellen het rïïst te stellen overeenkomstig de 'on Lroeo. en bij aldien de heer FvÜnffniet in Oudewater benoemd wordt fergal.rtng van ten Raad rn.de t. licn dat toekenning eener periodieke Ilosing voorgesteld wordt, aangezien fèeoproep geen storting van pensroens fwKaire werd bekend gemaakt. ^Burgemeester en Wethouders besluiten L oozichte van de voorgedragenend®*\ voor te stellen overeenkomstig het den Raad voor «tellen om den fitter S van Gorkum I ingang van 1 Mei a.s.aan te stellen fitter in vasten dienst tegen een looning van f 3°»_ Per week* j Jf yi-óljfi V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. «Vvuf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 306