*o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. f Kèrkhoff is eenj zakenman, die voor ons gasbedrijf gewenscht is. acceptteeren Thans schijnt hij ajilij weer uit te stellen ±ot Maandag. De heer de Bruijn merkt op dat 4e Kèrkhoff meer biedt,dan in de oproep gevraagd is» Zijn diens capaciteiten o,„ niet meer waard? Men moet deze kwestie' als zaak bekijken, en dan acht Spreker voor het gasbedrijf Kèrkhoff wel den juisten man. Waar hij de administratie wil voeren, zijn zeer zeker voordeelet te verwachten, zoodat in dit geval Toot dezen persoon toekenning eener hoogere aanvangsjaarwedde te billijken is. Spre ker zou echter eerst liever de besliss' in Oudewater afwachten. De heer den Bliek wijst er nogmaals dat Kèrkhoff zijn belofte niet is nage- komen om bericht te zenden, en dit tha wil verschuiven. Wethouder Köenders zegt dat hij inl college van Burgemeester en Wethouders destijds er vóór was om de pensioensaf. trek niet te vermelden in de qproeping, Men kon dan bij goede sollicitanten wel marchandeeren. De heer den Bliek zegt dat de commis steeds van oordeel was dat men iets ae dan een werkman moest hebben. Daar tos het salaris naar berekend. Voorts moet Spreker nog opmerken dat no.2 ook niet van administratie zal schrikken. De heer Doorman zegt dat Kèrkhoff bi hem een buitengewoon gunstigen indruk heeft gemaakt. Wij hebben echter niets te maken met het salaris te Oudewater. Spreker wil vasthouden aan het salaris f 4-0,- tot f JO,- per week, hetgeen verplicht is te geven tegenover de and! sollicitanten. De Voorzitter vraagt of de twee and voorgedragenen voldoen aan het principe "baas-werkman" De heer de Bruijn zegt dat Linschot meer baas-werkman is./Spreker zou echte eerst gaarne vernemen, welke benoeming Oudewater heden heeft plaats gehad. M kan men zich hier daarnaar regelen. De heer Doorman vraagt of het dan m wenschelijk zou zijn dat de Raad een hooging gaf van f 2,- per week. Wethouder Endendijk wijst nog eens de voordeelen die er aan verbonden zij» indien Kèrkhoff wordt benoemd in verba met de administratie die hij kan voerejj De heer den Bliek vraagt of Kerkhon werkelijk de administratie beheerscht* Vindt hij tijd voor de volledige admia1 stratie. De Voorzitter vraagt of het niet gf' wenscht zou zijn Kèrkhoff dan telefonlS mede te deelen dat den Raad voorgestel wordt een verhooging van f 2,-- toe te kennen. w S s 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 307