5 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 4K>. Wethouder Endendijk. k\\. J.G.Flapper Soest. April 1928. De heer den Bliek moet zich daar ter verzetten. Spreker meent dat men toch niet kan voorstellen om aan no.1 der voordracht een periodieke verhooging tt geven. Zulks is onbillijk tegenover de andere sollicitanten. De Voorzitter zegt dat het de vraag 1 wat men van het hoofd van het Gasbedrij; hier wenscht. Wordt Kerkhoff op de aas. beveling geplaatst dan moet hij meer laris hebben. Spreker vindt het echter onbillijk tegenover de anderen. De heer Doorman merkt op dat voorge steld wordt meer te betalen omdat Kerk hoff de administratie kan voeren. Wethouder Koenders stelt een loon yo:1 van f 42»- tot f ^0,- per week. De Voorzitter merkt op dat de oproep! daarmede niet in overeenstemming is weest. De heer de Bruijn zegt dat de oproe ping niet goed is geweest. De menschen zijn misleid. Zij zijn opgeroepen tegen f 40,- welk bedrag niet uitbetaald word! De Voorzitter vraagt of het dan wanst lijk is den Raad voor te stellen voor 3 voorgedrag en en een periodieke verhoogi toe te kennen, aangezien in de oproep niet vermeld stond de verplichte pensio bijdrage ad 5/2 Wethouder Endendijk vraagt:wat moet sehieden als Kerkhoff zich terugtrekt. De vergadering meent dat de voordrac' dan toch gehandhaafd kan worden. Dan k no.2 bovenaan te staan. De heer de Bruijn merkt nog op dat no.2 en 3 gaarne in Soest willen zijn; aftrek van de pensioensbijdrage. Wethouder Koenders meent dat, indien no.1 zich terugtrekt of in Oudewater be noemd word% de clausule van toekenning eener periodieke verhooging kan vervallt Deelt als Voorzitter van de Slachthui commissie de stand van zaken mede aanga de de slachthuisplannen. De Soester 31a gersvereeniging i3 verzekerd de benoodi de gelden bijeen te krijgen bijaldien! gemeente bereid is mede te werken deae plannen te steunen. De Commissie zag gaarne dat de Raad zich in zijne eerst volgende vergadering in principe uit spreekt. Vraagt ontheffing van het bepaalde f art. 15 der voor deze gemeente gelden Bouwverordening ten aanzien van den oo van 4 winkelhuizen onder een kap aan Vredehofstraat <U 3 e J3> "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 309