I f' BESLISSING. AANMERKINGEN. daar te» in toch .1 der >oging t5| lover de le vraag i *asbedrijl de aan-1 J meer t echter t voorge- iat Kerk-1 en. n loon Tctl de oproepij ng is de oproe- menschea pen tegen I aald wordtl dan mmsl en voor :e verhoogf oproep ite pensiotj wat moet •ugtrekt, voordraoil sn. Dan kaf op dat Len zijn ;e. ttindien I tewater he*| toekennini m vervalll i Slachthuij mede aarig'1 ioester Slsj de benoodii] iijaldiem :rken deze ssie zag .Jne eerst- ;ipe uit- bepaalde *1WTereenkomstig het advies der Bouwcom- te geldend«H*issie wordt besloten den Raad voor te van den bouwteiien afwijzend op het verzoek te be kap aan dejBchikken. Zie beslissing op blad 2 der notulen Ha eenige discussie wordt besloten ans nog geen principieele uitspraak n den Raad uit te lokken, aangezien foor deze belangrijke zaak de tijd van 'orbereiding tekort is. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c o>s, tL Aj z s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 310