■De zegt dat hij geen bezwaar heeft dat de stukken fliken dag aan de Wethouders worden gezonden. wethouder Endendijk meent dat door den Voorzitter niet-juiste conclusies worden getrokken. Spreker dringt er op aan geen verhou dingen te scheppen, die niet gewenscht zijn. 8 Mei 1928. Bij de vaststelling van bovenstaand verslag wenscht Wethou der Endendijk daaraan alsnog toe te voegen dat de Voorzitter ge zegd heeft dat hij de houding van "«ethouder Koenders niet begrij pelijk acht aangezien deze vroeger voor en na de vergaderingen met hem verschillende gemeentezaken en toestanden besprak. Bovenstaand verslag met aanvulling vastgesteld in de vergadering van 8 Mei 1928. Voorzitter Secretaris I J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 346