NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. I van de der op Jdag, den Cl 192<P. Tegenwoordig de heeren: 0 6 Secretaris- A. A)*-*. -Z? Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den XX19 2-<P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers S.5..ÏÏ tot en met 5x6.6" van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering De Secretaris, De Burgemeester, aanwezig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 392