-2- Bevaarbaarmaking van de Eem. Schenking geborduurde wapens voor stoelen in de Raadzaal Beschikbaarstelling oud-archief voor Historische tentoonstel ling Hilversum. Abonnement onderhoud schrijfmachines. Goedkeuring dat P.J.Drost belast, met correspondentschap wordt/ Soester Courant. Invoering registratuurstelsel der Ver. van Hed.Gemeenten. Feestelijke herdenking feit dat het 50 jaar geleden is dat Koningin Moeder in ons land kwam. Ophalen van asch en vuilnis in eigen beheer. Aankoop nieuwe cyclostyle-machine voor de secretarie. J.Schoondermarkklacht bediening radio-centrale. Verplaatsing muziektent. ARBEID5BEVIDDELIWG Verslag over 1927» Emigratie naar Canada. AR1MEZEH. Geneeskundige behandeling zoontje J.v.KloosterO.Utr.weg. Diaconie iï.H.Gemeentebetr.verwijzing werklooze arbeiders naar Diaconie. Ondersteuning A.P.tf.Visser. Ondersteuning Wed.C.Kuiper. Verpleegkosten van J.Groenintwoud. Oninvorderbaar verklaren van afbetaling bedragen aan onder stand. Plaatsing R.K. Armbestuur in de Parochie van de Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Maria op de lijst art.3 Armenwet. Schrapping commissie van Weldadigheid van H.M. de Koningin- Moeder te Soest van de lijst art.3 der Armenwet. Besluit verleenen van subsidie aan 3t.Elisabeth's vereen. Ondersteuning W.Drenth. Ondersteuning A.v.d.Broek. Ondersteuning H.Beijer Ondersteuning C.M.van Dalen ondersteuning echtgenoote P.Papenburg. Ondersteuning P.van Schalkwijk. Ondersteuning C.Kuijper. Vaststelling staat van ondersteuningen. Ondersteuning gezin M.Kerkhof. Voorschot aan J.v.d.Lugt voor verpleegkosten van zijn kind. Voorschot aan C.Wolfsen voor aankoop naaimachine. Verslag verrichtingen armbestuur over 1927. Plaatsing R.K.Armbestuur der Parochie van de H.Ii.Petrus en Paulus op lijst ingevolge Armenwet. Ondersteuning Wed. J".Bus. Ondersteuning T.v.Barneveld. Intrekking vrije geneeskundige behandeling H.Helsdingen Verpleegkosten Chr. Koster. Ondersteuning A.Pater. Voorschot aan L.van der Meer. Plaatsing van de Diaconie der Ger.Kerk op lijst instellingen Weldadigheid Verpleging van Mej.A.D.Pauwe Vergoeding gebruik ziekenauto H.Hornsveld. Wed.Seezink, toekenning f 4,- achterstand ziekenkas. Ondersteuning H.van Velzen voor zijn zwakzinnige kinderen. Vaststelling staten van ondersteuningen. Aankoop breimachine ten behoeve gezin van Dalen. Ondersteuning H.Klein. Ondersteuning f 15»- aan E.Timmer voor betaling erfpachts canon. Ondersteuning aan H.Bijtelaar. Toekenning vergoeding aan P.J.Borrias voor verzorging Gebr. Kleijn. 934 IO39-IO96 IO79-I387 1119 1218 1232-1310 1251 1277a 1292 1449 1462 137 1323. 23 28 45-171-172. 82-125-360. 84 1Ó4. 168. 173 188 198. 200 201 202-546 203 204 205 258 202 2 77 27Ö 282 295 297 366 426 449 450 465 511 532-652-873- 1064. 537 545 559-582-634- 667-720-780- 796-909-1182. 575- 639. 703 724 725 794-826-1350

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 3