Vii-, Vergadering van Burgemeester en Wethouders dd. 6 Januari 1923 Tegenwoordig de Burgemeester, de beide Wethouders en de Secre taris De Voorzitter deelt mede dat hij denTechnisch-ambtenaar van het Gasbedrijf ontboden heeft in deze vergadering te verschijnen. De reden daarvan is de volgende:' Het is denVoorzitter ter oore gekomen, dat de heer Visser bij exploit gedagvaard, is hedenmiddag 3 uur als gedaagde te verschijnen voor den Officier van Justitie te Utrecht teneinde gehoord te wor den omtrent het feit dat zijn naam voorkomt in de boeken der fir ma G.Wilson te s-Gravenhage Na het vernemen van deze aangelegen heid heeft Spreker den technisch-ambtenaar bij,, hem ontboden en hem afgevraagd welke aanleiding er bij den Officier van Justitie be staan kan om hem als verdachte te hooren in verband met de aan de gemoenter,gedane leveringen door de firma Wilson. De rj-'echnisch-ambtenaar gaf hem toen ten antwoord, dat hij de dagvaarding niet begreep omdat hij nimmer van de firma Wilson eenige gelden heeft ontvangen of aangenomen. De Voorzitter deelt aan de vergadering mede, dat hem op een desbetreffende vraag aan den Officier van Justitie gedaan, is mede gedeeld, dat de heer Visser voor een bedrag ad f 700,- in de boeken der firma Wilson voorkomt. Nu heeft hij denheer Visser voor deze vergadering ontboden en stelt voor hem in verband met het inmiddels plaats gehad hebbend verhoor te Utrecht ook nog te hooren, waartoe wordt overgegaan. De Voorzitter vraagt naar het x'esultaat van de reis naar Utrecht De heer Visser antwoordt:, Ik kom in de boeken van Wilson voor. Er is ook gezegd dat ik f 300,- aangenomen heb als provisie der door de gemeente gekochte meters. Ik heb het van de firma Wilson ontvangen bedrag beschouwd als loon voor arbeid. Einde November, JanuariFebruari of Maart ontving ik f 700,-. De voorzitter zegt,;dus U hebt het bedrag beschouwd als werk loon. De heer Visser: ja, ik heb alle boeken der firma gecontroleerd, opmetingen voor haar verricht hetgeen werk voor haar uitspaarde. Anders moest zij alles, opmeten. Voorts heb ik tijdens de ziekte van den opzichter van wilson veel werk gedaan. Voorzitter; was dit alles tevoren met de firma Wilson afge sproken? Visser: neen, maar het bedrag werd mij door een vertegenwoor diger der firma Wilson ter hand gesteld met de mededeeling,koop daar maar sigaren voor. Voorzitter: wie is die vertegenwoordiger? Visser: na lang denken komt hij op dehnaam van Zuilen. Voorzitter: Met wie hebt U afgesproken werk te doen voor de firma. Visser: met den opzichter Verbrugge. Voorzitter: heeft deze opzichter gezegd dat U voor die werk zaamheden iets zou krijgen? Visser: Neen, dat was niet met Verbrugge afgespx'oken,maar later kwam de heer van Zuilen het mij gewoon overhandigen. Op mijn vraag waarvoor is dat, werd mij slechts te kennen gegevenkezop er maar sigaren voor. Voorzitter: Hoe hebt U dat bedrag kunnen aannemen, daar U toch weet dat zulks veirboden is. Visser: Ik zat in moei lij khedenMijn eerste vx~ouw is zeer lang ziek geweest. Dit ziektegeval heeft mij f 1700,- gekost en dan is het een toer om ccn bedrag van f 700,- te laten voorbijgaan. Als ik gewild had,had ik veel meer kunnen krijgen. Voorzitter:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 46