-2- Voorzitter: Ik begrijp niet dat U er dan niet met mij of andere heeren over dit geval vooraf gesproken hebt. Er zijn toch nog andere wegen om een ambtenaar bij moeilijkheden te helpen als voorschot op tractement of anderszins. Het bevreemdt hem echter dat de f 700,-- in drie tempo's zijn ontvangen. Dan begrijp ik niet, zegt de Voor zitter, waarom U het mij gisteren niet eerlijk gezegd hebt. Visser: Ik dacht niet, dat ik in de boeken van Wilson voorkwam, temeer daar mij zooveel malen is gezegd: Heem het geld maar aan, je komt niet in de boeken voor. Voorzitter: Maar U wist toch gisteren wel, dat U het bedrag hadt ontvangen Visser: Ja Burgemeester. Voorzitter: Waarom dat dan niet gezegd? Visser: Het is geen provisie, maar loon voor werkzaamheden. Voorzitter: U weet dat aan alle ambtenaren verboden is geld aan te nemen.Het is onlangs nog gebleken, dat andere ambtenaren zulks begrijpen, zoodat aangenomen moet worden, dat het ook bekend is. Visser: Burgemeester, het is een moeilijk geval voor mij Voorzitter: U heeft er een moeilijk geval van gemaakt door niet oprecht de waarheid te zeggen. Visser:Ik heb aanvankelijk nog gedacht, dat ik opgeroepen werd in verband met het onderzoek, dat in Sneek plaats heeft. Wethouder Endendijk zegt verbaasd te zijn van het geval. Tot driemaal toe heeft hij den heer Visser afgevraagd of hij zich ook schuldig zou gemaakt kunnen hebben aan den laatster, tijd in het licht komende gevallen, en steeds werd hem de verzekering gegeven dat zulks niet bij hem is voorgekomen. Hij begrijpt de onvoorzichtigheid niet. Hij kan zich de verleiding indenken, maar waar deze feiten aan de orde zijn is het dubbel onvoorzichtig. De Voorzitter vindt het meest ergerlijke dat de heer Visser het hem gisteren niet heeft gezegd. Daarmede is het vertrouwen in zijn persoon weg. De Voorzitter verzoekt den heer Visser buitenskamers tc wachten, waarna de heer Hoenders mededeelt, dat het hem gebleken is, dat het in goeden staat brengen der wegen door de firma Wilson niet naar be- hooren is geschied, en dat het onderzoek daarna^fiettegenstaande herhaalde aansporing door den Directeur van Openbare Werken, geen gevolgen heeft. De heer Directeur, daaromtrent gehoord, bevestigt de mededeeling van den Wethouder. Het komt hem voor, dat de post in het bestek uit getrokken als waarborg voor de naleving der verplichting in deze, niet uitbetaald had moeten worden. De Directeur verlaat de vergadering, waarna de heer Visser wederom verschijnt De Voorzitter vraagt hem nog waarom hij geen vergunning gevraagd heeft het geld aan te nemen. Visser: Daaraan heb ik niet gedacht. Voorzitter: Het komt meer voor dat zooiets aan Burgemeester en Wethouders gevraagd wordt. Visser: Het is voor mij een heele toer geweest Burgemeester, en ik heb er spijt van. Voorzitter: Er komen bij mij zooveel mensehen om hun hart te luchten, waarom U niet. Visser: Niet aangedacht, Burgemeester. De heer Visser verlaat nu de vergadering. Daarop wordt overwogen, wat in deze te doen.staat.Na beraadsla ging wordt besloten den techniseh-ambtenaar bij den Raad voor ont slag voor te dragen. Alvorens hiertoe officieele stappen te doen, wordt het raadzaam gevonden de Gascommissie op te roepen. Hiertoe wordt onverwijld over gegaan, met gevolg dat eenigen tijd daarna in de vergadering komen de raadsleden den Bliek, Doorman en de Bruijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 48