a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. [^/Vivu. V -<f-d-€XT Hl 3 C CD AAC Dagteekening en volgnummer. HOs WX,»^L e{JusL. KORTE INHOUD. C^V^ty^ Ar\rv\A^ -A/-y» O^u^s u*+A-+^tl^ J X<rv -/--*. 0 Ci. ^tv, -tAriLtx ^irvvv-^aju. Vvo^vvv^--<ï i jï^UrVVv*- ^v^xXZva 'V^». - f Avtvi, WA x^C£<jX<xyy^ ^jtXc^/L. cCh. vvut^^Tvv\xT^v^ >i-. &C -0^^) -wmCA, H<U|v-y, .^vU-^XfG. ^c-tnyi^i. -■!*« "V-iyn ^vL<UC <?Gif-M-tU- cGX /V^v-Lvn 'VWH/I U^ia/VU^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 541