3 3 3 J 6 e "o 01. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Dir.van Openb. Werken. wethouder van Openb.Werken, OV 6 4. HoElbersen. Soesterberg. D.Sijberden. Soest. KORTE INHOUD. Biedt ter behandeling aan eenige om bouwvergunning, vergezeld van de dige teekeningen en adviezen. Deelt mede dat hij het wensehelijka de bezwaren van den Voorzitter inzai funfttionneeren van den Dienst der bare Werken onderling te bespreken,! ker geeft de verzekering dat wanneel derling samenwerking in het college! te verkrijgen, hij gaarne alles int werk wil stellen om de bezwaren vanI Voorzitter weg te nemen. De Voorzit! deelt mede, dat zijn ernstig bezwaaij dat de stukken welke aan den Directi van Openbare Werken ter fine van bei worden toegezonden, niet tijdig worl afgewerkt .Dit geeft ernstige bezwarl voor eene geregelde administratie.- ker geeft een overzicht van een aantal stukken, welke nog op afdceaij wachten en waarvan herhaalde malena doening werd verzocht. Wethouder dijk onderschrijft de bezwaren vani Voorzitter en zegt eveneens medeweri| toe om in deze verandering te "brengi vraagt vergunning ingevolge de Hindi tot het oprichten van een wasch-aj strijkinrichting in het perceel VerI Schoolweg no. lb. kadastraal Gem.Sc» sectie E no.1729» vraagt vergunning ingevolge de Hisdj voor de oprichting van een bakkerij! het perceel Veenhuizerstraat 28 kai'j bekend Gem.Soestsectie H.579ged. <y 3 C CD Dagteekening en volgnummer. Ok.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 623