31 3B 3 3 a. 3 w S S a c J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 9 i. Hoofd 4e Afdee- ling. Dir. van Opent», fferken. vraagt in verband met het opmaken van L bgjl^ns Grondbedrijf 1924 c.a. een ge£0l cureerde omlijning van de uitspraak L den raad omtrent de toepassing der Yerl ordenipg.Omtrent de inbreng boekwaarde] geeft hij in zijn schrijven eene oaul ning terwijl hij voorts de vraag 5te] hoe te handelen met de verantwoording der verkoopsom van de gronden Anna PaJ lownalaan en daarmede verband houdende! kosten wegaanleg. 3 Sept.28. brengt advies uit met betrekking tot J mondeling verzoek van J.Mets, alhier o] aansluiting van zijn perceel aan de i terleiding in de Bosstraat. R.H» Schoolbestuur St.Petrus en Paulus. Soest. Inspecteur v.d. Volksgezondheid. Wethouder Armen zorg. zendt in verband met de verbouwing vanI R.K. Meisjesschool een gewijzigd bestel kostenberekening en teekeningen ,reketil houdende met het gepleegde overleg met] het college en de opmerking van het Ril bouwtoezicht .Be totale kosten der bouil worden geraamd op f 22.94-0» 10. verzoekt beantwoording van zijn brief 16 Mei 1928, Ho. 5°7 zooveel mogelijk bespoedigen. deelt mede^ dat het R.K. Armbestuur St] Petrus en Paulus bereid is 1/3 bij te gen in de kosten van verpleging van del dochter van H.van Velzen, Schoolstraat! alhier. 1/0 Dir. v/d Keuringsl' dienst van «Varen.j Utrecht. bericht dat de melkslijter B.v^Deijss®1) Ferd.Huijcklaan 9 alhier zeer ondeugd8') lijk water gebruikt in zijn bedrijf» verzoekt dezen persoon de verklaring te zenden, bedoeld in art.27 le 1^ melkbesluit. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 625