e omlijning/ inbreng- boekwaarde, Wende in het schrijven kan. de ver jong zich vereenigen, jsten wegaanleg Anna Faulownalaan i gebracht worden ten laste van com- fxTII. het advies alsmede met het rapport ,de afdeeling Financiën, 4e afd. 5 %,*28, kan de vergadering zich ver leen, zoodat wordt besloten de aan- jting te bevorderen wanneer ïdnr ;ts een bedrag van f 35»i0 i*1 de êe~ tekas zal hebben gestort. loten wordt door aanbieding van een 'rp-besluit der uem.begrooting 1928 aad voor te stellen het benoodigde pet ad f 22.940,10 wel beschikbaar tellen. .den Inspecteur zal worden medege- dat deze aangelegenheidmede in nd met andere omstandigheden de [ngbouwvereenigingen betreffende ,bi j college in ondërzoek is en dat spoe- lantwoord is te verwachten, j.oten wordt het meisje in een daarvco r«nde inrichting ter verpleging te opnemen voor rekening der Gemeente bijdrage van het Armbestuur te irden. De vader van de patiente [gelast is met het aansteken eener »tlamp en daarvoor eene vergoeding jSngt van f 1,- per week zal alsnog Jgd worden of hij bereid is deze loeding wederom in de gemeentekas te Jten als bijdrage zijnerzijds in de pen Tan verpleging zijner dochter. °ten wordt deze verklaring te zenden bond van het rapport van. den Direc- hiernevens bedoeld. >k/ f Z-f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. AANMERKINGEN. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. i t/e <*&/- f-t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 626