T 7 BESLISSING. loten wordt aan adressant te berich- dat zoet zijn bezwaren rekening zal [en gehouden. Jirecteur van Openb.Werken zal hier- [ent advies gevraagd worden. loten wordt het besluit van B.en W. f28 luli 1925»strekkende tot het aan llaiEBier ingebruikgeven gemeentegrond roetbalterrein, waarvoor een recog- le ad f 1»- per jaar verschuldigd was te trekken. 1928 is geen recognitie meer ver- Ijldigd. Issant zal worden medegedeeld, dat water als drinkwater voor het vee Vgekeurd en dat maatregelen worden bogen om in den toestand verbetering [rongen. schrijven wordt voor kennisgeving momen. ■rapport van den Dir.van Openb.Werken ■worden verzocht. (advies van de commissie zal worden lwonnen. Idem. Pten wordt den raad voor te stellen 7°nd te verhuren overeenkomstig &et d der Commissie. Rder Endendijk blijft buiten stem- Ur il - t - 11 k - ->1 i S~ - '6Z je<y&£- X ƒ*-/-/ƒ z V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 11V-1 ~it: <71 f S-/ - S/ J -/ - Sj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 628