J jw. 3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN o \b0. jxl. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD F.Schipper. Hieuwstraat 30a Soest. 5 Juni*28. verzoekt den Raad verlenging van het I recht van erfpacht van de perceelei^ kad.bekend alhier sectie H.1204,1205! en 3502, gelegen aan de hachtegaabeJ M.v.d.Linde. 13 Febr.28 Banningstraat 32 Soesterberg. verzoekt. Ie. hem vergunning te willen verleenel tot het bouwen van een woonhuis ol een terrein, uitmakende het percel sectie E .1202; 2e. hem te verkoopen een strook grondl van het perceel sectie E.1572 ter| breedte van 1,5° als uitpadj 3e. vergunning tot het plaatsen van el bord, aanduidende dat het perceel] gem.grond aldaar bij hem te bevraj is. H.Kok. Laanstr.22; 11 Sept.r2l8 vraagt restitutie van verschuldigde hl Soest. van het perceel grond, gelegen aan de| Laanstraat om reden dat een gedeelte daarvan door de Gemeente is verkocht.! Ub 1H. S.Elzinga. 10 Sept'; S'bergschestraat 64. Soest. G.Meerding. Birkstraat 26e, Soest. 24 Aug'28 Ver.Melkcontrole station te Utrecht. Biltstraat 164. 27 AUg'28 1J>. Centraal Bureau Verificatie Ver. v.Ued.Gemeenten. I)en Haag. 5 Sept'28 no.1367 R doet het verzoek hem een stuk grond verhuren aan de S*bergschestraat te Soestduinen. verzoekt hem boven de aannemingssom vl het ophalen van asch-en vuilnis vergol ding te willen geven voor het ophalen! van vuilnis bij die ingezetenen wiel namen niet voorkwamen op de oorspronkj lijke lijst. vraagt voor het dienstjaar 1927 een 2i sidie uit de gemeentekas ad f 100,-. Rapport controle gem. rekening 1927» L. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 629