y-'-f BESLISSING. Icoamissie voor Bijstand, van Grond- Cijf geeft tij rapport van 1 Sept'28 advies de perceelen 1204,1205 en gedeelte van 35°2 in erfpacht te Jen tot 1 Januari 1$40 tegen een jaar- llcsche canon van f 19en het ove- gedeelte van 3?°2 te verhuren van tot jaar tegen een prijs van d 4IJ2 het rapport en de daarbij be leende schetsteekening zijn hiernevens loegd. let op de afwijzende adviezen zoowel 1de bouwcommissie als de Grondcommis- wordt besloten niet op de verzoeken ■te gaan» advies van de Commissie zal worden lewonnen. Idem. verzoeker zal worden medegedeeld het college bereid is aan het einde het dienstjaar den Raad voor te |Uen èene vergoeding uit te keeren, |h daaraan wordt de voorwaarde ver- ien, dat het ophalen van asch en |lnis geen aanleiding tot klachten de ingezetenen aanleiding geeft, [behandelen bij de begrooting 1929» Ikennisneming van het rapport wordt ■loten het alsnog in handen te stel- t va"..^en gem. ontvanger en de afd. anciën met het verzoek mede te wil- deelen of de inhoud aanleiding totjji het doen van opmerkingen. J 7 M v i- ii4. vn-i- V ermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ik* f f t/ - f J~ - s - l' /- 2<6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 630