3 3 1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD Controleur Gem. Belastingen. Inspecteur Volks gezondheid. Vleeschkeurings- wet. Hoofd-afdeeling j ^J- Militaire Zaken* yo. D.Sijberden. Soest. 10 Sept.20 stelt de vraag of de perceelen, gei6J aan Beethovenlaan ,Dalweg, Mendelsck Kacsaulaan vrijgelaten moeten worden 1 aanslag Straatbelasting. 10 Sept^S bericht voornemens te zijn 14 dezer,, een bespreking Centrale Slachtplaats te komen in de vergadering van het co] ge. vraagt goedkeuring tot het ingebruikgJ van gemeente grond aan de Birkstraati parkeerterrein tijdens de inkwartiert en vraagt welke vergoeding gesteld mol worden voor levering van drinkwater p| sproeiwagen. gezien do kosten, v storti ng ■enfonds b Jceelen vr straatbel het schi floten woi n voor e Voor dl ldigd zi 5 Sept'28 j>l. Gem.secretaris* vraagt of hij inafwachting van de hesMjujn ver: sing op zijn verzoek tot oprichting Tuften verl< een bakkerij het bedrijf in het nieui| perceel mag uitoefenen. U. Voorzitter Cj 2> Dir.van Openb. «verken. 11 Sept.'28 biedt ter vaststelling aan een besluii tot wijziging van een besluit van B.ei dd. 3 September 1928, 3e afd. no.2é-lJ inzake ontheffing schoolgeld. te goestertl deelt mede,dat den heer Raat/hem verzl heeft toestemming te willen verleeneiil het houden eener bazar, alsmede een ne verloting bericht in antwoord op schrijven van2 Juni jl. 4e afd. no*5_3~33 dat de genoemde materialen en bedragen aangej wend zijn voor trottoiraanleg winke^l Geubbels, Bur g. Gr 0 the straat Hij dee] tevens mede, dat de post met f 252»"' overschreden.Voor deze meerdere koste! zou "toentertijd" toestemming van B.« verleend zijn. jdt vastgi loten wo verleene Jjkens ra JSept. '2 ^treffende H f 312,7 B.en ft. fcschrijd ï?l eend, is «sloten wc «rgem.beg Ids ter d pij als ïen 1928, E«ring Za] ln f 312 G Dagteekening en volgnummer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 631