r BESLISSING. en» SeleJ endelsohj n. worden, 4- dezer ?J btplaats in het co] ngehruikji rk straat i kwartierij esteld a nkwater pa ezien door de grond-exploitanten osten» verbonden aan onderhoud enz. storting van een kapitaal in het Loonde hebben voldaan, zullen de teelen vrijgelaten moeten worden van [straatbelasting. Uet schrijven wordt kennis genomen. loten wordt het terrein in gebruik te les voor een vergoeding van f 10,- per Voor drinkwatervoorziening zal ver nietigd zijn f2,- per sproeiwagen. an de teslÉplijn verzoek kan geen toestemming ichting r^pien verleend» het nieuw en besluiiBordt vastgesteld. t van no .26*11 ■Soe/.terlii /hem ven®iloten wordt de vereischte vergunning verleenecHrerleenen. ede een il jven van< at de daai gen aanga^ g winkel!» Hij dei f 252,- ere kostei g van B.ei djkens rapport van de afd. Financiën [Sept. '28 ,4e afd.5-3-41 is de des- ireffende post niet met f 252»-» doch 312,72^2 overschreden. Een besluit B.en >7. waarop de toestemming tot jjhschrijding door B.en W. zou zijn lrleend,is nimmer genomen. 'sloten wordt den Raad een wijziging !r gem.begrooting en begrooting Wegen is ter vaststelling aan te bieden, arWj alsnog uit den post onderhoud 1928 ,aan het Wegenfonds een uit dring zal worden verstrekt ten bedrage f f 312,72M. /S-Z-ff Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /e Qjoi- f /fflf fcu-*sOt/*c(A>pC t tjo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 632