1 3 TJ- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD Ged.Staten. jr. jl4 Secr.Raad van State. 4 Sept'28. 2e afd. no.2±i£/ 2II6/I277. 3 Sept.'28 Fo.878. Gemeentesecre taris. (j 3 Lf «v e thouder Op enb werken. Wethouder Gas bedrijf. H.Geubbels en Wed.W.J.ran Ee. Soest. 14 Juni*28 berichten omtrent plannen tot bevaar® king ran de riTier de Eem Ier. Bericht ter Tisielegging stukken, betq fende geslotenTerklaring Tan wegen voj het Terkeer met motorrijtuigen op mee] dan 2 wielen in één richting op groJ van art .8 Tan het Motor- en Rijwielre] ment. deelt mede, dat de bewoner Tan een noelden Dire aan de Bosstraat t.w. Leeuwenkamp Vrij» opdracht a.s. de woning zal gaan Terlaten en rcHlng onmid wat met de woning zal moeten geschiedtHners ,af stelt Toor in Terband met het Terzoekl den heer Benning tot annuleering der overeenkomst gronden Julianaplein aanI gene eshe er-Bi re cteur Tan het Krankzina! gengesticht te Santpoort te Terzoeken willen mededeelen of den heer Penning I thans als Tolledig hersteld kan wordeij beschouwd. rapporteert dat den technisch-ambtenaai Tan het bedrijf wegens het zegelen ral OTereenkomsten een uitgaTe heeft gehad| ten bedrage Tan ongeTeer f 100,-. De noodigde gelden heeft hij Toorloopig andere ontTangsten van het bedrij^TetJ Het komt 'öpreker wenschelijk Toor Set F drag, dat den ambtenaar als Toorschotl Terstrekt tot het doen van kleine uitgj met f 100,- wordt Terhoogd, en doet desbetreffend woorstel. Terzoeken den Raad ontheffing Tan de al 14 en 8 der gemeentelijke BouwverordetJ In Terband met het Toornemen tot den Tan een dubbel winkelhuis, een enkel keihuis en twee landhuisjes op het perl kad. bekend alhier in sectie H no.ll24| gelegen aan de Tan ./eede straat en den het uitbreidingsplan geprojecteerden *1 Bij inwilliging Tan het Terzoek zijn al santen bereid tot afstand Tan gronden! noodig Toor den aanleg Tan een trottoil en aanleg Tan een weg,tot betaling derI van het trottoir, alsmede tot betalinül halwe kosten, Terbonden aan den aanle&| den nieuw geprojecteerden weg. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 633