~7' BESLISSING. aangelegenheid, is in een geheime ïadering van den raad dd. 10 Sept. besproken .Zie geheime notulen, loten wordt de gem.besturen Amersfoor ■aarn uit te noodigen tot een gezamen Ee bespreking van dit onderwerp»op leptember a.s. ten üemeentehuize joten wordt den secretaris van den Ra^. JState te verzoeken afschriften te []en zenden van de ter zake bij den van State ingekomen stukken. den Directeur van Openbare Werken Jopdracht gegeven moeten worden de |ng onmiddellijk na het verlaten der Tners,af te breken. rdt besloten. ploten wordt overeenkomstig het voor- el van den Wethouder ."Jen wijaiging Srijfsbaggiaotlng a-ai don Raad ^JV\- ^isri "iiQgebodgn. kn ambtenaar zal f 100 extra als bank- li ter beschikking worden gesteld. Ier dagteekening van 1 September 1928 bdt de Directeur van Openb.Werken het fies der bouwcommissie, waaruit blijk de commissie van oordeel is, dat 1 ontheffingen kunnen verleend worden fier voorwaarden in het advies opge- pn.Bij de stukken is gevoegd een Jietsteekening, waaruit blijkt, dat de Ifharding van den nieuw aan te leggen is aangenomen op een breedte van Teter, en dat voor den toekomst ge iend wordt op een trottoirbreedte van l>E>0 Meter. Echter wordt aan de schei- Ipg langs het perceel notaris Dammers ■dan voorloopig een zeer klein ge- •filte als berm aangewend. Omtrent de wten van aanleg van den nieuwen weg AANMERKINGEN. A 1- 1- gV" IHM- i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk ode zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l J -- J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 634