BESLISSING. seert de Commissie deze geheel door xóloitanten te laten dragen. n~ afwijking van het advies besluit Vergadering den Raad voor te stellen erharding van den weg te bepalen op feter en de bermen aan weerszijden van $raat op 2 Meter breedte, evens zal worden voorgesteld adres- n mede te deelen, dat de helft der Jen, verbonden aan den aanleg van den wen weg, zal worden terugbetaald eer zij van de eigenaren der achter ende perceelen de beschikking kunnen Bgen van denhenoodigden grond voor het eggen van den verbindingsweg ifassau- v. veedstraat. Dit laaste voorstel t verband met het feit, dat ook het Jsentebelang gediend zal zijn bij het stand komen dezer verbinding. Alvo- s de lefintieve voorstellen gereed sert, zullen de stukken andermaal Jden Directeur van Openb.Werken on- mededeeling van het vorenstaande en ter hand gesteld met verzoek een nier nader te overwegen en tevens Te te doen van de kosten, welke aan f en trottoiraanleg zullen zijn ver en. 4 -jty1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 636