J 5 J J jm. ur e E J? "o U. Hk. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN, Aanduiding van den afzender. W.E.L.K.Andrau. Neuhuyskade 4 Den Haag. DirOpenbWerken idem. De Voorzitter. Dir. Openb.Werken RK»SchooIbestuur St.Petrus en Paulus. Soest. 11 Sept»2f 12 Sept'2? idem. idem. 6 Sept.'28 KORTE INHOUD. deelt in zijn kwaliteit van curator den heer Lin/burg Brouwer alhier, aiJ antwoord op het schrijven van 29 aJ 3e afd. No. 5_1"l5° inzake verbreed! Talmalaan, mede, dat hij op deze aai legenheid nog niet kan ingaan, dochl hierop te zullen terugkomen, zoodra I zich door persoonlijk bezoek en tesl king van een en ander op de hoogte j gesteld. rapporteert de noodzakelijkheid tot koop van nieuwe straatlampen en advi| seert een contract te sluiten tot koop van 999 stuks Osram Nitra-lan Daarvoor zal een crediet noodig zijn| tot een bedrag van f 500*" voor 19" f 500,- voor 1929. rapporteert naar aaneliding van eenI gekomen rapport van den Inspecteur i| Politie omtrent de vooruitzicht t merende beplanting hoek Anna Paulonrl laan - Burg.Grothestraat. Hij advisel tot snoeiïng der beplanting en teven tot het richten eener aanschrijving f de Wed.Haks - de Kruijff tot verplicl inkorting der beplanting, staande op| haar perceel. stelt aan de orde de vergunning der! verantie voor brandstoffen naar aanl| ding van de aanbestedinggehouden Augustus j.1. deelt mede dat de Utr.Waterleiding i| alsnog schriftelijke verklaringen nel waaruit blijkt dat tegen aansluiting! de waterleiding van de in zijn schrij genoemde perceelen bij het College bezwaren bestaan. vraagt den Raad krachtens art.72 derl ger Onderwijswet de medewerking tot f koop van nieuwe schoolborden en een tuur kunde-taf el ten behoeve der R*K,I Jongensschool waarvoor een credietj noodig zijn van resp. f 495»" en f D C 'l!- Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 639