JCj EN, n curator I l-Hisrslj va-n 29 U verbreed* P deze aail aan, doch] ti20 odrj ck en bespl e hoogte f BESLISSING. oten wordt den heer Andrau nogmaals dacht te vestigen op de urgentie zaai: in verhand met de werkzaam- aan de verhreeding van den weg ver- alsmede in verband met de vele leien van aanwonenden om verbetering jden weg. Ideze kheid tot L en en adv| ten tot itra-lau °°dig zijl voor 19 (oten wordt met de H.V. Osram een con !t aan te gaan tot ^afname van 999 lampen binnen één jaar .Aangezien jt dat de post aankoop lampen van 19 ierbruikt, kan den Raad worden voorge ,a alsnog een crediet ad f 500»- voor |oel te verstrekken. frQ aangevraagd -worden bi j de begroot tyjjj n~i- tf. ■ten wordt den Directeur te machti- le beplanting der Gemeente te snoei en de Wed.Haks ingevolge art.36 der Politieverordening aan te schrijven, g van eer specteur ij zicht be na Paulo Hij ad vis g en tevenj chri jving ot verplit staande nning der loten wordt den Wethouder van Openb. naar aanl te machtigen namens het College ehouden op leverantie der noodige brandstoffen één der inschrijvers te gunnen. rleiding® l°hen wordt de verklaringen af te geven aringen w [uitzondering van het perceel 3. de ansluiting (terrein Beuzel)aan de Beetzlaan, zijn sciiri romtrent de Dir. van Openb.Werken als College 6en kostenberekening zal hebben in liever en. art. 72 derl rkigg tot f en en een e der R.M en crediet] 5- en f lf het schoolbestuur zal v/orden medefg ^eld, dat het college van oordeel is, 'het aanschaffen van nieuwe school- Ifen ter vervanging van oude, niet be teden kan worden uit een bijdrage te fleenen krachtens art. 72 der L.O.wet P dat deze kosten voldaan zullen moe- worden uit de gemeentelijke vergoedir loeld in art.lO|. Gevraagd zal worden pillen mededeelen of het schoolbestuui opvatting kan deelen, en zoo ja, of tot intrekking van het adres aan den P hereid is. /-z- Jf 1/ M W- l- I f 9' t D. l1 f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. A//i AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 640