J J 3<\- J J fl s*3. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Dir.Openb. Werken. Idem. W.Tabbernal Soest. Ged.Staten. Utrecht J.Waal. Veenh.uizer3tr.9b. Ged.Staten. Utrecht. Ged.Staten Utrecht. 12 Sept'28 17 Apr.*28 3e Afd. no.952/802 11 Sept'28 4 Sept.'28 3e afd. no.2195/ 1881. 12 Sept.28 2e Afd. no.233°« Biedt ter behandeling aan eenige verzol om bouwvergunning, vergezeld van de nol teekeningen en adviezen. deelt mede,dat Mej.Telders .Veldweg 10 wegens levering van 2 wagens drinkwate; f 10,- schuldig is. vraagt vergunning ingevolge de Hindeni tot het uitbreiden der emailleer-in richting en fabriek van kachelplaten door het ingebruik nemen van de nieuw gebouwde werkplaats en het in verband daarmede verplaatsen van machines en e! tromotoren op het perceel, gelegen aan Beaufortlaan kadi.bekend alhier in sect: D. no.1781. vragen nadere inlichtingen omtrent de verkoopprijzen .vastgesteld bij raadsb sluiten van 13 Bec.'27 no*5*3*39/40/41 doet het verzoek tot het doen verwijde^Boten word van een reclamebord der firma Bernsen ,*i3n gevond staande voor het perceel Veenhuizerstr^Bverzoek 1 9c. zenden besluit houdende goedkeuring van het door den Raad verleende credietl noodig voor de rioleering der Burg.Grot] straat Uit practische overwegingen heeft het college aan het besluit de goedkeuring] gehecht en spreekt het vertrouwen uit dat de aflossing van de voor deze uitga] aan te gane geldleening op korten termij zal geschieden. zenden om bericht en raad het adres vaal Hendrik Dorresteijn landbouwer.aonendj huize Staalwijk .alhier, strekkende L'l het bekomen van een vergunning, noodig voor het leggen van een brug over de Praamgracht. 3 3 03 "O 5T5. S\. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 643