f f BESLISSING. gunningen worden verleend overeen- Ijg de besluiten, hiernevens als gen gevoegd en geboekt in het des- ffend register onder de Nos. 24-8, 60 en 262,264. ten wordt dit bedrag in te vorderen. hzien aan de wettelijke voorschrif- |s voldaan en geene bezwaren tegen llliging van het verzoek zijn inge- tt, wordt besloten de vergunning te tenen. Het besluit is als bijlage lievens gevoegd. Doss.no.2Ó0. irecteur geeft bij zijn rapport van ;pt.'"8.Doss. no.IOI/9 omtrent het lijven van Ged.Staten verschillende chtingen. ■oten wordt de Ged.Staten met inacht- van dat rapport op hun schrijven totwoorden en daarin bijzonder de aan- t te vestigen op de waardeverminderin de gronden in deze Gemeente in het een en daarbij mede te deelen,dat jchattingscommissie één dezer dagen -ronden van het complex Julianaplein geschat op een waarde van f 2,75 ?oten wordt te berichten, dat geen ,en gevonden kunnen worden om aan -verzoek te voldoen. dit schrijven wordt kennisgenomen en /e opmerking van de Ged.Staten zal mogelijk bij het sluiten der geld- ring rekening worden gehouden. i op het rapport van den Dir.van bare Werken van 14 Sept.'28,wordt °ben in deze voor zoover het dienen belangen der gemeente daarbij be ken zijn gunstig te adviseeren. 1^ l/V x/3 m/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1^ 4 v4f '_H" - I- tl4 <5^ f 2,<jO f -/ - /iJ R «UtIuXNm v il X^i - l - ij 3 /uhvuX. u/v,. y*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 644