I1' cy 2N. utr-atJ en bespre! zulks j constatee, ticeesig arn. tbet houl ding betrl i jzerplatj BESLISSING. ie Voorzitter eenige verschillen toegelicht wordt Toesloten de Di- [e der Waterleiding Mij. voor een Lpjcing uit te noodigen op Maandag, htember des namiddags 3 uur. rens tot opening der ingekomen "bil len over te gaan, vestigt de Direc- |van Openb.Werken namens B.en ndacht op het feit dat het verbo- s te stijgeren aan het hekwerk van oren, aangezien de torentrans niet uurtaar is. Dit verbod zal in het |es-verbaal van aanbesteding worden pomen. [gekomen zijn 4 biljetten t.w.s •an chalkwijk Zn. Soest. J.Butzelaar, Soest. C.Schults en A.C.F.van Lemel,beiden Soest. ddemaker en W.Kareisen, beiden te 'est. Ingeschreven bedragen zijn nader ver in het hierbij behoorend proces van aanbesteding. De inschrij- van Aademaker en Karelse wordt als Idig beschouwd aangezien het bil- iet voorzien is van het wettelijk loten wordt adressant van een en an- in kennis te stellen en te verzoe- te v/illen mededeel en of hij en an- belanghebbenden genegen is de ge- Igae garantie over te nemen. iing van i eg, ten hte wasscl ctr.Bedrif hri jven bereken!! an gasafni moeten wos 00,- alsWbten wordt in de kosten voor 5O en Bernar*! te dragen, uitmakende een bedrag 250,- per jaar. ssendamwl oorzien -1 woning, van straal eningen I woning ■eenkonstig het advies wordt be- oten. ie perceei^Boten wordt den Raad voor te stellen groot 12 '^fcohenking te aanvaarden, g van het Oj iifc- l - )Xd. I0X4 G* p-i- r /jfy D. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c*Aa^^JÜLa. cüwt^ CuIc}uUL^Aa^( t Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 0^ ^1» AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 648