n U 3 J a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN jtt. Aanduiding van den afzender. Gem. Secretaris 17 Sept'20 Technisch. Advies Bureau Ver.van Hed.Gemeenten. Amersfoort. 12 ko Sept* 28 ►U95. li. De Voorzitter Gein. Secretaris wnd. Gein. ontvanger Leger des Heils. Amsterdam. Prof.W.M.de Vries Amsterdam. (Unsp.van de Volksgezondheid, Amsterdam. Dr.C.L.Be Fouw. 18 Sept'28 deelt mede dat door Jac.van Alooste^ kruidenier, alhier hij transport wé aan hem verkochten grond fraadabesl/ Dec.'24 en 26 Aug.'27.) de kosten voldaan voor het aanleggen van een t' toir langs en nabij het verkochte or en vraagt of opdracht tot trottoir-" gegeven kan worden. doet opgave der kosten,verhonden aan maken van een rioleeringsplan voor 4- gemeente .Deze opgave is zoodanig ui werkt dat een volledig plan,waarin dl ^waterpassing der gemeente is begrepef uitgave zal vergen van f 350C1»-» De- houder van Upenb.Werken-acht het noo. kelijk een rioleeringsplan te doen 75! vaardigen en verklaart dat de werkzaal heden op de afd. Openh.Werken zooweel', dig zijn, dat het maken van een plan die afdeeling niet mogelijk is. stelt aan de orde de behandeling van ontwerp Reglement van Orde van den Ha! legt de vergadering over de bij den Bi van State ingediende adviezen van den; Hoofd-ingenieur-Directeur der Waterst; en van Gedeputeerde Staten met betref tot het bezwaarschrift van .'/.E.van Ka tegen het gesloten verklaren van de I straat voor het verkeer met ^motorrijte op meer dan twee wielen in één richti op grond van art.8 van het Motor- en 1 wielreglement zendt maandstatenboek betreffende fa. neming 15 Mug en 15 Dept.*28. bericht voornemens te zijn een opentai. inzameling van gelden te houden en ven zoekt deze collecte niet te stuiten. verzoekt te perceel Ossendamweg aan de waterleiding. willen bevorderen t dat zij; 7 aangesloten word 14 Sept'20 zendt rapport onderzoek van het drinb Ho.2565 D 8 AA. der semi-permanente woningen aan den /iekslotenweg Uit het rapport blijkt dat het water i delijk is. <y 3 C 03 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 649