r- ~*r r N. -SlooateJ ïd.sheal.1 tosten he| fan een J pchte pe| fQttoirl 3nd&n aan) in voor ij ïdanig U|4 ,waarin -J 5 begreoel 10,-. De J het nooil ie doen y| Le werkzal in zooveel een plan is. Ging vanl 'an den Ral bij den J n van den) r Waters® .et betrek! •Evan Kei van de ij motorrijtl én richtil otor- en 9 ffende BESLISSING. ten wordt den Directeur van Üpenb. ,n op te dragen-een kostenberekening (ffende het werk in te zenden, ten- daarna over de uitvoering van het [te L olissen. ten wordt den Raad voor te stellen ioleeringsplan voor deze gemeente en ontwerpen door Technisch-advies u der Ver.van bedGemeenten en oor een crediet te vragen van O,--. ntrekking van het besluit dd.16 Jan wordt een nieuw ontwerp vastgesteld. Ik den Raad zal worden aangeboden. •ond van de uitgebrachte adviezen de vergadering het overbodig deze degenheid voor den Raad van State te houden openbare zitting nader irdedigen. ie kasopnemingen wordt kennisgenomen en opente-Bften wordt deze collecte niet te ien en en, indien deze gehouden wordt in stuiten, 'Aftand November a.s. dat zijBcten wordt bij de Directie der Ja- Loten ^M^Beiding Mij. hieromtrent de noodige chtingen in te winnen. het drinö| aan den et water fieatie. '28,1e af ;<rJr (Ja \l.\-ii X/ \M 1- [\- ojjr- i- Htf. *j f 2 y AANMERKINGEN. D. SpCTi, Yjjl V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j s^tï^JZ -J -/ï cL\X^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 650