1 1 31 31 Jf 3^ 3 3°j' a a J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. u Gem.Bestuur Amersfoort. J.van Zuidam. Koningsweg 48 Utrecht. 30 Juni'28 Afd.I.no. 2842. verzoekt te willen mededeelen of van College op medewerking kan worden gej om te komen tot een grenswijziging, De gewenschte grenswijziging omvat hefl annexeeren van een gedeelte dezer gei gelegen in de Birkt (z.g.buurt schap een en ander zooals is aangeaxhr geveil een bij het schrijven behoorende kaartl 17 Sept'28 verzoekt prijsopgaaf te doen van de ko| verbonden aan het uitkoopen van het er| pachtsrecht van het perceel Korte Hi B Wcten wors |en ih 't® Jde grens\ Hng» dat.c T is de ti Ier de Bei |g trieten Jj-g medeb: .[Soest lai |advies vi vonnen. H.van Klooster, raadslid. Sept'28 bericht als Voorzitter der Commissie gerlijk Armbestuur) nog niet gereed tel komen met een uit te brengen rapport. ficatie. ayi. Dir. van Openbare [15 Sept'28 ;zendt gegevens voor de bedrijfsbegroot Ver en. 1929 Grondbedrijf I Üfl. Dir.van Openbare Verken. 15 Sept'28 zendt advies inzake verzoek J.K.de Geel 'cheveningen, strekkende tot het bekoaej jeener vergunning tot aanleg van een vanaf de Bieuweweg bij perceel no.33 naar de Eng. 3. jDir.van Openbare 17 Sept'28 ./erken. zendt rapport naar aanleiding van het al dd. 22 Aug.1927 van bewoners in de BirkJ terzake uitbreiding waterleiding. loten wor ■fshegroo Ine: te ,ho loten wor de Uoïhb Ëoek omtr ^en uitbr rapport lonvoldof Itaris woi ichten serking 1 voor he' lenteerd hITed.uasmeterfabriek doet het verzoek tot betaling van nog o^Loten wo George ..ilson. jI4 Sept'28 staande posten wegens aanleg van gasleiW xet Gas' Den Haag. dingen in deze gemeente. ■fiss te w f- IT.V.Middenstands- bank. Bijkantoor Soest. a. Hoofd 4e Af deeling O Septl28 beveelt zich aan tot het verleenen vanp8t0ten wo jschenkomst bij het aankoopen van f onde |ee e.n. ter belegging van gelden. zendt de ontwerp-balans Grondbedrijf oT(iitalans v [L924. ft Grondbe deze s Ft Grondb? <y 3 C O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I 1 1 't

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 651