■"r V BESLISSING. loten wordt "bij het Gem.bestuur be ien in te brengen tegen de voorge- löe grenswijziging en wel uit over- png dat de gemeente Soest- voorne- s de terreinen gelegen aan de er de Bem geheel aan te wijzen als strieterreinen, zoodat het gemeente' mg medebrengt om het grondgebied Soest langs de Eem te behouden» |advies van de Commissie zal worden Iwonnen. mmissie (Bihcatie. -loten wordt bij het opmaken der be- Ejfshegrooting met deze gegevens re ine te .houden» loten wordt de stukken te zenden de Commissie Uitbreidingsplan met ^oek omtrent deze aanvrage advies te uitbrengen» i rapport wordt door de vergadering onvoldoende beschouwd. Aan den se- [taris wordt opgedragen de noodige pachten te willen geven tot nadere ferking van meerdere gegevens, noa- voor het samenstellen van een gedo- lenteerd voorstel aan den Raad. toten wordt den Technisch-ambtenaar I het Gasbedrijf op te dragen spoedig lies te willen uitbrengen. V^1,lr^oten wordt het schrijven te depo- fondsem.en< balans wordt aan den wethouder van Grondbedrijf overhandigd met ver- k deze spoedig in de Commissie van P Grondbedrijf in behandeling te nemen Jf 1 Ju ye .f-'- 51. yc J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. r -/ - t cJ ofjulw. sM li-V- \ij. tVüc-vlx*. d*-*- y e /i./- St ye. <Uct i S)~ $0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 652