BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den KORTE INHOUD. afzender. Directie Water leiding Mij, De Voorzitter (huursom grond d.A.Hilhorst) 17 3ept*a8 Ho,2O9/19 67. lethouder Gasbe drijf. gaeft op schrijven van 14 dezer, ie no, 25/I./I2I opgave van kosten, verhop aan de uitbreiding der -waterleiding den Postweg, nl, f 3925»~« deelt naar aanleiding van het geschil schen den huurder /.A.HilhorstLaand alhier en de gemeente omtrent de pach ad f 5°*7! mede, dat hein uit een onde is gebleken, dat over de jaren 26*27 zonder dat de huurder daarvan vooraf kennisgegeven de huursom is verhoogd f 34,98 op f 5°>71 Per jaar. Hij ziet andere mogelijkheid dan den Raad voor stellen de huursom over ièe jaren op oorspronkelijke bedrag vast te stelle' het desbetreffend besluit te wijzigen In dit verband wordt het noodig g deeld de regeling van het verhuren v gronden te herzien.Na eenige bespreki wordt de volgende regeling door den 7 zitter voorgesteld. De huurders van gronden allen een aanschrijving te ric dat het voornemen bestaat den Raad vo' ètellen de huren ingaande 1 Januari op te zeggen, doch daarbij tegelijker mede te deelen dat zij indien zij zu wenschen den grond wederom kunnen ink gedurende het tijdvak van 1 Januari 1? tot 1 October 1929* Als pachtsom over tijdvak zal worden aangenomen het bei dat nu betaald is geworden over het k derjaar 1928. Hierdoor wordt verkregen in de toekomst de huren gelden van Oct tot October. deelt mede dat hem door den technisch* naar van het Gasbedrijf de vraag werd1 of het toelaatbaar ia dat de Rijkste ;nier voor eigen rekening werkzaamheden richt ten behoeve van het gasbedrijf) ;neer leidingen gelegd moeten worden do den Rijksstraatweg Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 653