<u E e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. fo Op verzoek van den Voorzitter komt i Directie der Arnhemsohe Waterleidir.? in de vergadering t.w. de heeren Rn Mulder. 0 De Voorzitter is de heeren erkent dat zij op het verzoek zijn gekomen deelt mede, dat het verzoek is gedaa dat het college eenigszins teleurges is bij het lezen der ontwerp-waterli concessie Baarn. Daarin en ook in de waarden tot water levering worden vee stiger bepalingen aangetroffen dan i overeenkomst en de voorwaarden -.vel; nu toe voor Soest zijn vastgelegd. Zoo wordt van Baarn geëischt/lO; gar voor uitbreidingen terwijl voor Soe De Directie motiveert dit verschi de mededeeling dat de leiding in I veel productiever is, tengevolge van bebouwing dier gemeente, maar dat to dien' in de bestaande concessie met Bi reeds 10^ was bepaald. Dan zegt de Voorzitte^ja^||i Baarn openbare doeleinden 2 ÏQ' per inwoner teloos kan verbruiken, terwijl Soest entegen 1 K3 per inwoner De heer Mulder motiveert dit vers met de mededeeling dat Soest nu ee^ in de exploitatie duur is voor de o.a. de prise d'eau moet voor Soest maakt worden en is voor Baarn klaar. De Directie is echter bereid de stelde hoeveelheid water nog eens te zien. Dan noemt de Voorzitter de verse! welke zich voordoen in de waterprijz voor de afnemers. Baarn is in alle 0; zichten gunstiger dan Soest. Na uitvoerige bespreking doet de rectie de toezegging een en ander me11 houding van de garantieclausule voor breidingen te zuxlen herzien en op M verhandelde spoedig te zullen terugi 3 3 CD Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 657