v 3' 5 J tf.it v B S h. jij. h'. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Dir.van Openbare »Verken. Oem.secretaris. H.L.Dinnewet. te üestgeest. L7 Aug.*28 Schoolbestuur R.K.Yeisj esschool Soest. H K.Scho olbes tuur Jongensschool. Soest. R.K. Bouwvereeni- ging St.Joseph. Soest :.3 Sept.'28 biedt ter behandeling aan een zesd verzoeken om bouwvergunning, vergej van de noodige teekeningen en adviel ïzien v tordt be |gen iQ v tzoek. biedt ter vaststelling aan een ontJ besluit waarbij wordt vastgesteld] lijst aangevende de bedragen we] niet invorderbaar zijn,als kosten 4 bonden aan het ophalen van asch- ej] vuilnis verzoekt de verpleegkosten van zijnl opgenomen in het StJosephgesticht voor rekening der gemeente te nemenj Uit het ingesteld onderzoek blijft: de verpleegde en het a. U.ArmbestuurI f 2,- per week in de kosten zal bijl zendt overzicht van den uitslag der Hen en houden openbare aanbesteding voor d| verbouw der school. Daaruit blijkt J.J.van Schadewijk, alhier als laags] inschrijver het werk wenscht aan tej voor een bedrag van f 14937, 21 Sept.'2-p bericht dat door het Bestuur is besHe meded de aanvrage om gelden uit den gemeen voor aankoop van schoolborden, in te| ken. zendt bericht naar aanleiding van-hel zwaarschrift R.J.D.van Dort, Verlens Postweg 5 te Soesterberg inzake ij slechte toestand van de door dezen de woning der Bouwvereeniging. Uit het schrijven blijkt, dat del huurde woning voor afbraak bestemd ia dat de Raad dezer gemeente door heti leenen van eene garantie bij zijn hsP van 22 haart 1921 no.11-2-6 de woniaj vereeniging in staat heeft gesteld oude woning aan te koopen met de bei ming deze af te breken zoodra uitl huurpenningen der aangegane schuld si zijn afgelost. Aangezien deze wonini niet gerekend kan worden tot de ex;d| tie der gebouwde woningwetwoningen het bestuur niet aan de bezwaren vaal huurder van Dort voldoen, tenzij dftl meenteraad andermaal een crediet zol verschaffen welke handelwijze echtf niet overeenstemt met het besluit Raad, genomen in 1921. 3 C O) O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 661