BESLISSING. sen zestjl vergèj i een on istgestelil "agen 3 kosten i asch- en i van zijn ïgesticht 3 te 3k blijft urmbe stuur m zal bij □gunningen worden verleend overeen- de daarbij behoorende besluiten joekt onder de nos. 2Ó5>267, 19° 18, - Inzien van de aanvrage van J.P.de iffordt besloten de vergunning te ten in verband met het nog aanhang! Koek. ■sluit wordt vastgesteld .De in- Ln uit dezen hoofde wordt daardoor lüderd met een bedrag van f 117,5°* ■ten wordt vanaf heden f2,- per weel [te dragen zijnde 1/3 der totaal- Ti. In verband met het verzoek om jjdrage te doen ingaan 1 Mei 1928 |t besloten vanaf dien tijd tot heden lper week in de kosten te voldoen, feu l/6 van het todtale bedrag. .tslag der Hen en ander wordt kennisgenomen, .ng voor .t blijkt als ïht aan te 17, ;uur is bes«L mededeeling wordt kennisgenomen, den geme •den, in .xng van •t, Verl inzake or dezen ing. :tdat de bestemd door het ij zijn 6 de wonitj gesteld i| met de bei oodra uit e schuld f' eze woning ot de expl woningen zwaren van tenzij de rediet zo»| ij au besluit loten wordt: lt bestuur der ./oningbouwvereeniging [St.Joseph aan te schrijven, dat met ptrekking van den termijn van 2 maan P;i, genoemd in het schrijven van 9 P-ii jl.,3e afd. 1-4-38., nader wordt T5aald, dat de woning overeenkomstig ergeno rnd schrijven zal zijn ver sierd, uiterlijk op 31 Dec.l929_» j;rna bij niet-voldoening aan dè.te Inschrijving de bewoning der woning 1*- moeten .vorden gestaakt. Na 31 l°ec B-9 kan nader overwogen worden of er ■rjnen aanwezig zijn tot afbraak der Pining over te gaan. B» antwoord op zijn schrijven aan P'.Q.van Dort voornoemd, mede te B"len, dat de woning voor afbraak Bstemd is en dat bij niet-afbreking P6-- de woning de bouwvereeniging St. seph nader is aangeschreven de wo- Bng in beteren toestand te brengen lfcoSen ket tijdvak uiterlijk 31 Dec. El29. vd1 uK - U>. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Qïl «r^Tri'.r AANMERKINGEN. i m k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 662