BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. üezondheidscom- missie Baarn. 4e Afdeeling. Secretarie. iBestuur R.K.Ge- jmengde Zangver- seniging. Soesterberg. Schotanus e.a. Soest. H.de Zoete e.a. Gem.Secretaris. 19 Sept.'28 "brengt advies uit terzake verbeter der woning Korte Brinkweg 12 stelt de vraag of het perceel Secti 1294-ged. groot 12 M. verhuurd aan Endendijk in het Grondbedrijf moet den ingebracht. 14 Septl23 Sept.'23 19 SeptI28 Ingenieur van het Seinwezen der Eed. Spoorwegen. Amersfoort. 17 Sept'28 no.12171. pe ÏT.V. P.U.E.M. Utrecht. 4e Afdeeling. Secretarie. |l8 Sept'28 no.43.6. 21 Sept'28 4e Afdeeling. Secretarie. !l Sept'28 vraagt vergunning tot het houden verloting verzoeken verbeteringen aan te brens in de straatverlichting en aan de r verzoeken verlichting van den Borres weg. legt over een verklaring van ambten» werkzaam op de afd.Secretarie waar. blijkt dat geen hunner de inmiddelsj ruggevonden stukken, betreffende ver woording van inkwartieringsgelaen ot; 1925> gedeponeerd hebben ten kantorei den üirecteur van Openbare USTerken. vraagt medewerking tot openbare verl van den overweg K.M.15»795 "te Soesti bericht dat het tarief van stroomver voor het Raadhuis is gesteld op een5 drag ad f 0,25 Per K.7/.U. bij een tie van 1000 K.W.U. afname per jaar. stelt de vraag of de declaratie van /feestcomité Soesterberg ad f 100,- worden uitbetaald, aangezien niet is daan aan de wensch van het college tj overlegging der bescheiden, ter vera: woording van het uitgegeven bedrag. legt de vergadering over het ingeiou schrijven van de Ged.Staten dd.lS SeJ 1928, 3e afd.no.2536/1967 waarin i- college verzoekt maatregelen te neme voorkoming van het over vorige dienst ren inzenden van declaraties ten le/ Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 663