BESLISSING. eten wordt den eigenaar van de lr,~ aan te schrijven de voorgeschre- ferbe teringen aan de woning aan te hen. "eten wordt het perceel niet in te >en in het Grondbedrijf. 'oten wordt de vergunning onder de juikelijke voorwaarden te verleenen schrijven wordt ter afdoening ge ld in handen van den wethouder van are ./erken. Idem. jen de stukken overeenkomstig de me' kling van den Dir. 0.77. "buiten hem 'p zijn kantoor plotseling zijn ge keerd dan moet zulks door het joneel zijner afdeeling zijn ge- ied. jethouder van 0.7/. zal ook daaromtrer [onderzoek instellen. eten wordt aan den Ingenieur mede jc-elen dat de overweg nabij de Je Soestdijk door de Spoorwegen op doeltreffende wijze zelve wordt jicht, zoodat beleefd in overweging Jt gegeven te willen bevorderen, dat .ijze van verlichting X van den over te Soestdminen ook zoodanig zal ge- kien. Jde mededeeling wordt kennisgenomen. Joten wordt de declaratie te hono- ^en zonder overlegging van de bewijs 'jen. den wethouder van 0.7/. zullende peen worden ter hand gesteld met roek maatregelen te willen treffen voorziening in een betere admini- Gie van de door de Gemeente ver- jildigde rekeningen, ten opzichte van ienst ublieke /erken. X. J ye. 1 JcLejJL^. \M y li., i- vu. Jl uV i - \A 7J cJ j. 1- 7. ld aJcLix^y. J\i uL t - <g Jl'\ 1.-3. yc a/d- s /iii /Tfaytto ffff Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. i 1 jV M»- /ff- V' aJ ctxtXfw Jl llV i- ifr. 17" ad ekee /Xijfo ff/ /fnf- AANMERKINGEN. ld" ad tfxih— yt. Af. /- X-/fC-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 664