33 J- J? ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Hoofd Openbare Lagere School Beetzlaan. 22 Sept'28 18-7-77. 0a JV 4e Afdeeling. Secretarie. Cj4e Afdeeling. Secretarie. van den dienst Openbare Werken.Teven»! vestigt de afdeeling de aandacht op J feit, dat op 13 September 1928 anderl rekeningen zijn ingekomen, behoorendl het dienstjaar 1927, bedragende in tol f 31*^3 (leverancier P.J.Bosboom) stelt voor om in de vacature Broek voMcten <'oi het tijdvak van 1 Sept.tot 18 Sept.l® te gaa* tot tijdelijke onderwijzeres te benoeMden Ins] Mej.B.Ê.Birkhoff te Baarn deelt mede dat P.Kalïf te Baarn op 61. van het besluit van B ,7. dd. 7 3e afd. no. 4-1-62 een bedrag ad f 56 f 50,- waarborg op 21 Sept.jl. in de ij Itekas heeft gestort Wegenfonds). In het besluit werd als termijn van tl ling 14 dagen genoemd, zoodat de afdeel vraagt of over de verstreken vervaldagj de rente moet worden vergoed. stelt de vraag of de vergoeding ove: Moten v:0: aan de leden der taxatiecommissie üroiHn. bedrijf kan worden uitbetaald. \An l. Mnn) Dir. Openb.Werken 8 Sept'28 zendt ten eerste de berekening van del dragen, welke aan het Wegenfonds versa digd zijn, indien ontheffing wordt vei leend van de bepaling van art.8 der 3a verordening, wanneer overeenkomstig iifj rapport van den gem.secretaris dd. 7' 1928 rekening wordt gehouden, dat de ten van waterleidingaanleg niet meer die bedragen moeten worden opgenomen 1 ten tweede een opgave der koster: bed:: te storten in het Wegenfonds, bij te leenen ontheffingen art.8 der Bouvrveri ning voor het jaar 1929* In deze kost! is het bedrag, verschuldigd voor ater| ding echter begrepen. LI.van Angeren. 12 Sept'28 vraagt vergunning ingevolge de Hinder»! Soesterberg. tot het uitbreiden zijner bestaande Bi en koekbakkerij in het perceel RadeicaïL straat 25 kad.gem.Soest Sectie E 1123'l vraagt of er bezwaar bestaat tegen eeul richting van een pluimveevoederfabrielf het perceel Amersfoortschestraatweg L| kad.E.291. vraagt vergunning ingevolge de Hinder»! tot het uitbreiden van de bestaande W| zine-installatie in het pand Rademaketj l6 kad.gem.Soest Sectie E no.1531 looi J.Mantel. Soesterberg. Bataafsche Import Mij s-Gravenhage. 18 Sept'28 13 Aug'28 3 G Dagteekening en volgnummer. 14) OX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 665