7 I iN. D. BESLISSING 'ken.Tevenl dacht op J 928 anderJ behoorendJ :ende in t| sbooru) e^Broek voBloten wordt alvorens tot benoeming 18 Sept.icB te gaan het advies in te winnen s te henoe^Bien Inspecteur van het Lager Onder- aarn op gtl id.. 7 Aug g ad f 561 1. in de J onds) mijn van t de afdeel vervaldag! iing over nissie GroJ id. Lng v 11 del fonds versl 5 wordt vel rt.8 der 3| ikomstig lil cis dd» 7 I 1, dat liet meer 3 spgenomen e| ist.BR led: 3, bij tel 3r Bou.werol deze "-f voor I de Hinderi| istaande :el RadeoaS ;ie E 1123 tegen eetl ;derfatriei| iraatweg de Hinder® staande 'oe! Rademakerj '.1531 loten wordt geen rente te berekenen, |e bevorderen dat in den vervolge in lesbetreffende besluiten wordt be- i, dat betaling zal moeten geschiede^ ■lijk: bij de afgifte van de bouwver- loten wordt de vergoeding uit te be- pien het rapport van den Secretaris t heden kan worden afgedaan, wordt pten voor 1928 geen veranderingen te jgen in de gevolgde gedragslijn ten ten van de betaling der kosten water Iing bij te verleenen ontheffingen I der Bouwverordening. Bij de begroo-f 1929 zal met het rapport van den Se [pis rekening worden gehouden en aan ad worden voorgesteld de door den cteur van O.W. opgegeven kosten per |kkenden Meter zoodanig vast te stel- 1 dat de waterleiding daarin niet meerp grepen. deze aanvrage zal gehandeld worden ^enkomstig de bepalingen der Hinder- loten wordt adressant in overweging [even de stukken als bedoeld in de Jrwet in te zenden, teneinde daarna beslissigg te nemen. jozien aan de bepalingen der Hinder- jis voldaan en geene bezwaren tegen [verleenen der vergunning bestaan, Ij besloten het verzoek in te willigen ■oenkomstig het besluit hiernevens al i Se gevoegd Boss.no.262. AANMERKINGEN. 71 wj-ilo. /[rVtknuu/Y1 f-i-YZ J - xy i s~- - l/s- t Xé -- z./a V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ye- t/Z f- 2 tr.i- 7 ew 'Jtaatvi. Lj - - - ^0 4* 'ZOO.eZwfr (Iets óstr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 666