/- ƒ3 BESLISSING. 'en en ander wordt proces-vertaal 't toesloten. Hen wordt "bij het opmaken der gem. jotirig I929 rekening te houden ,dat ■"erna te noemen arbeiders met ingang Januari a.s. in vasten dienst der lente zullen worden gesteld.t.w. -Wan de Broek, tuinman "s, chauffeur-monteur. )echauffeur, f Ooi j en .Kooy voerlieden fulpen, Manen tfterbeek wegwerkers, et berekenen der loonen kan reke- gehouden worden met de salaris-schaè.1 .elegd in de ontwerp-salarisregeling fboden bij voordracht aan den Raad, 12? 'ITovember 1?27 »le afd.no. 9-1-102 foten wordt geen wijziging in de zit- «uren te bevorderen, doch den Gem. fcnger het schrijven in handen te 'en met verzoek de bezwaren van den lub zoo mogelijk te willen onder in. jezien de salaris-commissie uit den ^niettegenstaande gezonden herinne- jhaar advies nog niet heeft inge- fen, wordt besloten rekening te hou- et de salarisschaal zooals deze het jaar door B.en W. den Raad is aan en. f z V aJ JU- I- iïj. /- /- /i Jü- \U - £- jO. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. gakt i cty& y e- <*Sc/ c^cLccCt^i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 668