H J v G S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter loio. De Voorzatter 10 |l. Wethouder Op end, Werken. ft U. Gein. secretaris Ged.Staten. Utrecht stelt voor de najaarsschouw over de wega enz. te "bepalen op 24 Oct.a.s. stelt aan de orde de bepaling van de hun sommen, welke zullen gelden bij den ver-1 huur der 6 semi-permanente woningen aan den Wiekslotenweg. 18 Sept28 le Afd. 2193/1711. brengt in bespreking het rapport van den| directeur van Openb.Werken dd. Bfaaruit blijkt dat wegens toenemende werj zaamheden op zijne afdeeling het noodig in eene reorganisatie in de verdeeling i|| werkkrachten in toepassing te brengen enl over te gaan tot aanstelling van een stej typist)e). De wethouder is van oordeel, door de aanstelling van deze(n) steno typiste) aan de bezwaren van niet regelj matig afdoen der zaken, een einde zal en beveelt het voorstel ten zeerste aan. vraagt machtiging de semi-permanente wo-l ningen tegen brand te doen verzekeren bij de Ver. van ETed.Gemeenten. zenden hun besluit waarbij dei %ad dejpj gemeente de bevoegdheid wordt verleend onder de daarin aangewende voorwaarden gunning te verleenen tot levering van drj water door middel van buisleidingen. Éi 3 C co O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 669