ufA^. c\ At) p- rt van denl BESLISSING. 1+ besloten. loten wordt den Raad ter vaststelling [te bieden een ontwerp-besluit, waar- |de 4 groote woningen zullen worden luurd tegen een huurprijs van f 3» Ireek en de 2 kleine woningen tegen «huurprijs van f 2,- per week. [deze huurorijsbepaling is rekening ge [en met het besluit van den Raad dd. y/y 3e afd. no. -?•> waarbij [keuring is gehecht aan de exploitatie Iningj betreffende deze woningen en Ibij de gemeente uit anderen hoofde |exploitatie-tekort dekt. [ts wordt overgegaan tot toewijzing- woningen aan een huurders, toewijzing is geschied overeenkomstig hierbij gevoegden staat. |oten wordt den Raad een en ander mede |eelen en voor te stellen een klerk- p-typist(e) op de afdeeling Openbare Ken aan te stellen en machtiging daarto|e te lenjde jaarwedde te regelen alsvoigt: po,- met drie 2-jaarlijksche verhoo- b van f 100,- tot een maximum van f ÏJOO,-, pioeling is om de(n) te benoemen krachjl loopig tijdelijk aan te stellen met op vaste aanstelling na gebleken ge- bheid. den secretaris wordt machtiging ver- deze aangelegenheid met den Voorzit- af te doen. [het besluit van Ged.Staten wordt kenni [tien. De Voorzitter zal de uitvoering [het besluit bevorderen ^wanneer door [omtrent enkele aangelegenheden, welke [niet duidelijk voorkomen, zullen zijn i'zocht. j <Ai A- e- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Jt *32 CJWiJi yo [3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 670