j .1 II ftü 6 B "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. UJ 14. U) Ia Directeur Openbare Werken. Iai 0 l' It) lJ. De Voorzitter Centraal Bureau voor Verificatie. Mevr. Behrend- Croiset. Soest. De Voorzitter 24 Sept'28 Doss.no. 11 Sept'28. No.1440 R. L9 Sept'28 KORTE INHOUD. stelt aan de orde de gunning van del vering van brandstoffen, waarvoor ij Augustus jl. een openbare aanbestedj is gehouden. zendt rapport inzake het door hem inj stelde onderzoek naar den toestand wegen als gevolg van het aanleggen gasleidingen door de firma Wilson. rapporteert de controle van de adininj tóe van het Gasbedrijf, het Grondteiij en Wegenfonds deelt mede dat zij het door haar met| gemeente gesloten koop-contract inza verkoop gronden aan de Julianastraatl ontbonden wenscht te beschouwen, aaal zien B. en W. haar niet in de gelegel heid gesteld hebben deze gronden per| Mei 1928 te aanvaarden. stelt aan de orde de gunning van hetl schilderwerk der wijzerplaten op def toren, waaromtrent op 18 Sept.jl»ee!JJ openbare aanbesteding is gehouden. 1 directeur van openb. berken geeft bijI rapport van 24 Sept'28 het advies «1 Joh.van Schalkwijk 2n. alhier op tl dragen het verven en vergulden van wijzerplaten voor de dooqp haar ingeE som groot f 295»-» U V 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 673