7 BESLISSING. AANMERKINGEN. Jten wotdt de levering van de hier- noemen brandstoffen onder de nader *réren voorwaarden te gunnen aan den J:ten inschrijver J.Sukel, Beukenlaan (hier. 'O K.G. Holl.Gietcokes No.2 ,afkom- iyan de fabriek Amersfoort. ,L. Holl.antraciet Ho.2, groot 30/ jffi. afkomstig van de mijn Oranje- 'u, voor een gezamenlijk bedrag van 7.50. ,L. geklopte gascokes, afkomstig vaiji joriek Amersfoort voor den prijs van f stuks aanmaakturven voor den prijs 52,50. Iverancier zal een monster der kolen 'n overleggen, waarvan een analyse orden genomen. Deze analyse zal moe- iidoen aan de eischen welke aan kwaliteit kolen gesteld mogen worden, iet-voldoening aan die eischen zal inning vervallen .Bovendien zal de lancier bij aankomst der kolen de 'tbrief moeten overleggen. ipport kan de vergadering niet ge- - bevredigen. Aan den Directeur van ,are ./erken zal gevraagd worden iftelijk te verklaren, dat de firma n geheel aan de verplichtingen heeft en geen andere kosten dan die 'erstelling der B&rtolottilaan te en op f 60,- in rekening zijn te 'en. et rapport wordt kennisgenomen. 'oten wordt aan adressante mede te dat het College het door haar omen standpunt niet zonder meer anvaarden en op deze aangelegenheid "J zullen terugkomen. Aten wordt de firma Joh.van Schalkwif alhier het verven en vergulden van wijzerplaten van de gem.toren op te 2en voor de ingeschreven som, groot *>>-. Aangezien de desbetreffende gem.begrooting 1928 met een be- van f 95,- wordt overschreden wordt Ps besloten den Raad bij de eerst- .ende begrootingswijziging van deze pchrijdxng mededeeling te doen en przoeken deze noodzakelijke over- TJding goed te keuren, en een ver- c crediet toe te staan. <Jf 1- 1- |b. I- l- \Al y&. 80 tVtyy JJ 1^1- II CA ctiu 1 ye /et f- 2 -/<£ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 674